Sök:

Sökresultat:

111 Uppsatser om Ultraljud - Sida 1 av 8

Användar- och marknadsundersökning samt utvärdering av ultraljudsutrustningar för smådjursdiagnostik :

Användandet av Ultraljud för smådjursdiagnostik är dåligt kartlagt i Sverige. Examensarbetet syftar till att dels klarlägga hur svenska smådjursveterinärer använder Ultraljud för diagniostik och dela till att praktiskt utvärdera några Ultraljudsutrustningar. Tips ges också om hur man enkelt själv kan utvärdera en utrustning samt om hur man påbörjar en undersökning. .

Flebografi eller ultraljud vid diagnostik av djup ventrombos i ben?

Bakgrund En utvärdering av metodbyte från att göra flebografi som vi hade som förstahandsmetod 2012, till att göra Ultraljud ben vid frågeställning djup ventrombos(DVT) som vi gör nu 2013. Studien är en kvantitativ retrospektiv registerstudie 3 månader 2012 och 3 månader 2013 för att kunna jämföra undersökningarna. Syftet är att ta reda på hur många undersökningar är gjorda och hur många är det som har DVT. Är det några som kommer tillbaks för lungemboli(LE) frågeställning utav de som det är gjort Ultraljud ben på? Hur många av patienterna har det tagits D-dimer på samt går det att se hur många som är riskpatienter på remissen? Resultat Det är 82 st.

Datortomografi eller ultraljud vid frågeställningen akut appendicit : En litteraturstudie

BakgrundAkut appendicit är en av de vanligaste akuta buksjukdomarna i västvärlden och cirka 10 000 människor i Sverige drabbas varje år. Diagnosen ställs i första hand med klinisk undersökning men om den kliniska undersökningen är osäker kan radiologiska metoder som Ultraljud, datortomografi (CT, computed tomography) och magnetisk resonanstomografi (MR) vara till hjälp. SyfteAtt jämföra sensitivitet och specificitet samt att beskriva fördelar och nackdelar med undersökningsmetoderna Ultraljud och CT vid frågeställningen akut appendicit. MetodEn litteraturstudie gjord på tretton vetenskapliga artiklar sökta i Pubmed med sökord som bl.a. appenditicits/ultrasonography, computed tomography och acute appendicits. ResultatSensitiviteten och specificiteten för CT varierade mellan 76- 100 % respektive 69-100 % och för Ultraljud mellan 59- 92,7 % och 78-100 %. Fördelar med CT är bl.a. att appendix bättre kan lokaliseras, bättre träffsäkerhet samt att den kan ställa alternativa diagnoser och reducera antalet negativa appendektomier.

Tjockleksmätning med ultraljud : Icke konventionell metod med signalbehandling

Tjockleksmätning av rör med Ultraljud görs typiskt genom att mäta tiden mellan två efterföljande ekon av en utsänd puls. Detta är ofta en svår process som är känslig för störningar och påverkan utifrån. Denna rapport beskriver hur detta i stället kan göras i frekvensdomänen för att minska effekterna av dessa problem.För att göra detta härleds en signalmodell som beskriver de effekter som är nödvändiga för att utföra mätningarna. Utifrån signalmodellen togs metoder fram för att analysera och fastställa tjockleken på den uppmätta signalen.En av metoderna fungerar så bra att den skulle kunna användas..

Effekter av akupunktur och ultraljud vid triggerpunktrelaterad smärta: en systematisk litteraturstudie

Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter och kan därmed kallas triggerpunktrelaterad smärta. Triggerpunkter är hyperirretabla områden i muskelvävnad som karaktäriseras av att patienten hoppar till vid palpation. Akupunkturbehandling vid triggerpunktsrelaterad smärta har visat positiva effekter. Detsamma gäller för Ultraljudsbehandling. Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter Ultraljud och akupunktur har vid triggerpunktrelaterad smärta.

Effekter av akupunktur och ultraljud vid triggerpunktrelaterad smärta: en systematisk litteraturstudie

Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter och kan därmed kallas triggerpunktrelaterad smärta. Triggerpunkter är hyperirretabla områden i muskelvävnad som karaktäriseras av att patienten hoppar till vid palpation. Akupunkturbehandling vid triggerpunktsrelaterad smärta har visat positiva effekter. Detsamma gäller för Ultraljudsbehandling. Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter Ultraljud och akupunktur har vid triggerpunktrelaterad smärta.

Adapter för simultan mätning av fyllnadstryck vid hjärtkatetrisering och ekokardiografi

Idag används två metoder för att mäta trycken i hjärtat för patienter med hjärtsjukdomar. Vid hjärtkatetrisering mäter man trycket invasivt genom en kateter som förs in i hjärtat genom blodkärlen, medan man vid ekokardiografi använder Ultraljud för att icke-invasivt uppskatta tryck från hjärtats blodflöden.Genom detta projekt utvecklades en patientsäker adapter som sammansluter de två systemen så att trycksignaler och Ultraljud kan mätas simultant. Denna funktion kan sedan användas för att t.ex. ta fram effektivare modeller för hur trycket kan beräknas genom Ultraljud. Med bättre modeller skulle fler undersökningar kunna utföras med ekokardiografi istället för invasiva katetriseringsingrepp vilket skulle minska risker, kostnader och besvär för både patient och personal..

Datortomografi med kontrast eller ultraljud med kontrast för att upptäcka endoläckage efter endovaskulär aneurysmrekonstruktion (EVAR)

Idag används datortomografi med kontrastmedel (CTA) som primär undersökningsmetod vid efterkontroller av EVAR-behandlade patienter. Dessa patienter följs upp årligen under resten av deras liv. Ultraljud med kontrastmedel (CEUS) har de senaste åren undersökts som ett alternativ för att minska exponeringen av den joniserande strålningen och användning av njurtoxiskt kontrastmedel. Vårt syfte med denna litteraturstudie var att jämföra diagnostisk säkerhet samt att beskriva fördelar och nackdelar med undersökningsmetoderna Ultraljud med kontrast och datortomografi med kontrast vid kontroller efter EVAR. Utifrån vårt syfte formulerade vi en frågeställning där 14 vetenskapliga artiklar ingår i litteraturstudien.

Effekter av behandling med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning vid triggerpunktsrelaterad smärta: en systematisk litteraturstudie

En aktiv Triggerpunkt är ett hyperirritabelt område som återfinns i muskulo- skeletalvävnad och består av en knöl i ett spänt muskulärt band. Från dessa punkter genereras en överförd smärta till en annan del av kroppen. Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter. Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter behandlingsmetoderna: nålar, elektrisk nervstimulering, Ultraljud och töjning har vid myofasciellt smärtsyndrom. Litteratursökning för studien gjordes i Pubmed, Pedro, Amed och Cinhal.

Effekter av behandling med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning vid triggerpunktsrelaterad smärta: en systematisk litteraturstudie

En aktiv Triggerpunkt är ett hyperirritabelt område som återfinns i muskulo- skeletalvävnad och består av en knöl i ett spänt muskulärt band. Från dessa punkter genereras en överförd smärta till en annan del av kroppen. Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter. Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter behandlingsmetoderna: nålar, elektrisk nervstimulering, Ultraljud och töjning har vid myofasciellt smärtsyndrom. Litteratursökning för studien gjordes i Pubmed, Pedro, Amed och Cinhal.

Närvarodetektor med IR och ultraljud

En närvarodetektor i form av en IR-detektor uppfyllde inte de önskade kraven och Eluw Electronic AB hade planer på att utveckla produkten vidare. IR-detektorn registrerar endast rörelse på en person vilket inte alltid är tillräckligt i företagets anläggningar. En person som inte är i rörelse måste också detekteras för att upprätthålla säkerheten runt en specifik anläggning. Företaget efterfrågade en närvarodetektor som klarade båda dessa detekteringar. Ett examensarbete på Luleå tekniska universitet löste uppgiften och en väl fungerande närvarodetektor med IR och Ultraljud har utvecklats.

Drill Guide : Produktutveckling av teknisk hjälputrustning för borrmaskin

Attborraraktochmedrättdjupharvisatsigvarasvårareänmantror.Kandidatexamensarbetetsompresenterasidennarapporthardärförsommålatttaframettkonceptföreneftermarknadsproduktsomkanmätaborrdjupetochvinkeln,samtpresenteradettaföranvändaren.Målgruppenförproduktenidentifieradessomhemma--?fixaren,somuppskattarliknandetillvalsprodukter.Arbetetinnefattarenlitteraturstudieavolikaalternativateknikerföravståndsmätningochpositionering.StudienresulteradeiattettkonceptmedUltraljudskullevaramestfördelaktigtsetttillekonomiochfunktion.Parallelltmeddennakonceptutvecklingtillverkadesävenenreellprototypföravståndsmätningisamarbetemedettkandidatexamensarbeteinommekatronik.Härförenkladesfunktionentillattbaragällaavståndsmätningiettledförattpraktisktutvärderateknikenochdessfunktion.FokuslågiattutredahuruvidaUltraljudgårattanvändainomteknikapplikationersomkrävernågorlundaprecisaavståndsmätningar.Prototypenuppvisaderesultat,medennoggrannhetpåca1mm,somstärktetesenattUltraljudgårattanvändaisådanasituationer..

Ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel vid subklinisk mastit hos ko :

This study was performed to investigate the possibility to use ultrasonography as a diagnostic tool for sub-clinical mastitis in dairy cows. Five cows with high cell counts, and four cows with low cell counts were selected as cases and controls, respectively, and their udders examined with ultrasound during a 5 week period. The image of the udders of cows with high cell counts exhibited small, hyper-echoic, rounded foci, approximately 1 cm in diameter, near the milk cisterns and the base of the teats. These changes were not found consistently in all cows with high cell count, however. Ultrasonography may be a valuable complementary tool in the diagnosis of sub-clinical mastitis in dairy cow, but more cases need to be monitored before its full value can be ascertained..

Njurvolym samt relation mellan bark och märg mätt med ultraljud hos katt

Scandinavian Ragdoll Club rekommenderar screening av njurarna med Ultraljud hos ragdollkatter inför avel, detta för att leta tecken efter kronisk interstitiell nefrit (CIN) som misstänks drabba dessa katter i högre utsträckning än andra raser. Den undersökande veterinären ska bland annat göra en subjektiv bedömning av förhållandet mellan bark och märg. Syftet med denna studie var att upprätta normal- och referensvärden för volymmässigt förhållande mellan bark och märg hos friska katter då detta saknas. Tre snitt (sagittal-, dorsal- och transversalsnitt) av vardera njuren sparades och mätningar för längd, höjd och bredd för både total njurstorlek samt märgstorlek utfördes. Volymen för hela njuren, märgen samt barken beräknades genom att likna njuren vid en ellipsoid och normalvärden för förhållanden mellan bark och märg räknades ut.

Sjukgymnastiska interventioners effekt på smärta, funktion och livskvalitet vid skuldersmärta: en litteraturstudie

Bakgrund: Nociceptiv smärta är den vanligaste typen av smärta och kan drabba skuldran. Smärta påverkar rörelse i det dagliga livet. Sjukgymnastik är ett vitt begrepp där många typer av behandling ingår. För att utvärdera effekt av behandling kan smärta, funktion och livskvalitet bedömas. Evidens för sjukgymnastiska interventioner vid skuldersmärta har visat sig vara otillräcklig.

1 Nästa sida ->