Sök:

Datortomografi med kontrast eller ultraljud med kontrast för att upptäcka endoläckage efter endovaskulär aneurysmrekonstruktion (EVAR)


Idag används datortomografi med kontrastmedel (CTA) som primär undersökningsmetod vid efterkontroller av EVAR-behandlade patienter. Dessa patienter följs upp årligen under resten av deras liv. Ultraljud med kontrastmedel (CEUS) har de senaste åren undersökts som ett alternativ för att minska exponeringen av den joniserande strålningen och användning av njurtoxiskt kontrastmedel. Vårt syfte med denna litteraturstudie var att jämföra diagnostisk säkerhet samt att beskriva fördelar och nackdelar med undersökningsmetoderna ultraljud med kontrast och datortomografi med kontrast vid kontroller efter EVAR. Utifrån vårt syfte formulerade vi en frågeställning där 14 vetenskapliga artiklar ingår i litteraturstudien. Dessa har kvalitetsgranskats, utvärderats och sammanställts till ett resultat. Litteraturöversikten visar att CEUS är ett likvärdigt alternativ till CTA vid upptäckt av endoläckage och mätning av aneurysmsäckens diameter vid uppföljning efter EVAR. Vår slutsats är att CEUS kan vara en lämplig undersökningsmetod vid efterkontroller av EVAR för att minska exponering av joniserande strålning och njurtoxiskt kontrastmedel till patienterna.

Författare

Irene Eriksson Sofia Nordin

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..