Sök:

Effekter av behandling med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning vid triggerpunktsrelaterad smärta

en systematisk litteraturstudie


En aktiv Triggerpunkt är ett hyperirritabelt område som återfinns i muskulo- skeletalvävnad och består av en knöl i ett spänt muskulärt band. Från dessa punkter genereras en överförd smärta till en annan del av kroppen. Myofasciellt smärtsyndrom orsakas av aktiva triggerpunkter. Syftet med denna studie var att beskriva vilka dokumenterade effekter behandlingsmetoderna: nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning har vid myofasciellt smärtsyndrom. Litteratursökning för studien gjordes i Pubmed, Pedro, Amed och Cinhal. Sökningen resulterade i 40 relevanta artiklar av dessa uppfyllde 26 inklusionskriterierna. Artiklarna granskades enligt PEDro Scale och graderades enligt SBU. De effekter som utvärderades för varje behandling delades upp i tre kategorier: ?subjektiv smärta?, ?rörelseomfång? och ?bedömning av triggerpunkten?. Nålar och elektrisk nervstimulering uppnådde evidensstyrka 3 i subjektiv smärta då de jämfördes med placebo eller ingen behandling. För övriga effekter efter nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning var det vetenskapliga underlager otillräckligt då de jämfördes mot placebo eller ingen behandling vilket motsvarar evidensstyrka 4 enligt SBU. Effekter som rapporterats efter behandling med nålar, elektrisk nervstimulering, ultraljud och töjning var minskad smärta, ökad funktion och rörelseomfång. Evidensen för att behandling med nålar och elektrisk nervstimulering har smärtlindrande effekter på kort sikt jämfört mot placebo eller ingen behandlig är svag. Det finns inga vetenskapliga belägg för att ultraljud och töjning var effektivare än placebo eller ingen behandling vid Triggerpunktsrelaterad smärta.

Författare

John Folkesson Rickard Spathon

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..