Sök:

Drill Guide

Produktutveckling av teknisk hjälputrustning för borrmaskin

Attborraraktochmedrättdjupharvisatsigvarasvårareänmantror.Kandidatexamensarbetetsompresenterasidennarapporthardärförsommålatttaframettkonceptföreneftermarknadsproduktsomkanmätaborrdjupetochvinkeln,samtpresenteradettaföranvändaren.Målgruppenförproduktenidentifieradessomhemma--?fixaren,somuppskattarliknandetillvalsprodukter.Arbetetinnefattarenlitteraturstudieavolikaalternativateknikerföravståndsmätningochpositionering.Studienresulteradeiattettkonceptmedultraljudskullevaramestfördelaktigtsetttillekonomiochfunktion.Parallelltmeddennakonceptutvecklingtillverkadesävenenreellprototypföravståndsmätningisamarbetemedettkandidatexamensarbeteinommekatronik.Härförenkladesfunktionentillattbaragällaavståndsmätningiettledförattpraktisktutvärderateknikenochdessfunktion.Fokuslågiattutredahuruvidaultraljudgårattanvändainomteknikapplikationersomkrävernågorlundaprecisaavståndsmätningar.Prototypenuppvisaderesultat,medennoggrannhetpåca1mm,somstärktetesenattultraljudgårattanvändaisådanasituationer.

Författare

Martin Ekberg Olle Berg

Lärosäte och institution

KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..