Sök:

Sjukgymnastiska interventioners effekt på smärta, funktion och livskvalitet vid skuldersmärta

en litteraturstudie


Bakgrund: Nociceptiv smärta är den vanligaste typen av smärta och kan drabba skuldran. Smärta påverkar rörelse i det dagliga livet. Sjukgymnastik är ett vitt begrepp där många typer av behandling ingår. För att utvärdera effekt av behandling kan smärta, funktion och livskvalitet bedömas. Evidens för sjukgymnastiska interventioner vid skuldersmärta har visat sig vara otillräcklig. Syfte: Syftet var att beskriva sjukgymnastiska interventioners effekt vid skuldersmärta i fråga om smärta, funktion och livskvalitet. Material och Metod: Litteraturstudie där sökningar genomfördes i relevanta databaser. Ett antal inklusions- och exklusionskriterier sattes upp för att begränsa sökningen. De inkluderade studiernas bevisvärde poängsattes vilket låg till grund för behandlingsmetodernas evidensgradering. Studierna delades in i fem kategorier och granskades utifrån smärta, funktion och livskvalitet. Resultat: Totalt inkluderades 29 studier. Ultraljud visade ingen effekt på vare sig smärta, funktion eller livskvalitet. Akupunktur och manuell terapi visade positiv effekt på smärta. Akupunktur hade även positiv effekt på funktion. Livskvalitet har utvärderats i endast ett fåtal studier. Slutsats: Det finns starkt stöd för akupunktur som behandling av skuldersmärta och nedsatt funktion i skuldran. Ultraljud däremot har ingen effekt och är ej att föredra som behandling för skuldran. Vidare studier krävs för att fastställa träningseffekter vid skulderproblematik. Viktigt är även att framtida studier utvärderar olika behandlingsmetoders effekt på livskvalitet.

Författare

Maria Aronsson Elin Malmberg

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..