Sök:

Njurvolym samt relation mellan bark och märg mätt med ultraljud hos katt


Scandinavian Ragdoll Club rekommenderar screening av njurarna med ultraljud hos ragdollkatter inför avel, detta för att leta tecken efter kronisk interstitiell nefrit (CIN) som misstänks drabba dessa katter i högre utsträckning än andra raser. Den undersökande veterinären ska bland annat göra en subjektiv bedömning av förhållandet mellan bark och märg. Syftet med denna studie var att upprätta normal- och referensvärden för volymmässigt förhållande mellan bark och märg hos friska katter då detta saknas. Tre snitt (sagittal-, dorsal- och transversalsnitt) av vardera njuren sparades och mätningar för längd, höjd och bredd för både total njurstorlek samt märgstorlek utfördes. Volymen för hela njuren, märgen samt barken beräknades genom att likna njuren vid en ellipsoid och normalvärden för förhållanden mellan bark och märg räknades ut. Totalt inkluderades 18 katter (36 njurar) av varierande ålder, ras och kön i studien. Medelvärden av måtten för hela njuren var: längd 4,06 cm (SD 0,34 cm), bredd 2,62 cm (SD 0,33 cm), höjd 2,20 cm (SD 0,20 cm) och för märgen: längd 2,98 cm (SD 0,36 cm), bredd 1,81 cm (SD 0,25 cm) och höjd 1,47 cm (SD 0,18 cm). Medelvärden för volymen av hela njuren var 12,81 cm3 (SD 3,91 cm3), märgen 4,46 cm3 (SD 1,62 cm3) och barken 7,93 cm3 (SD 2,26 cm3). Medelvärden och referensvärden med 95 % konfidensintervall för förhållandet mellan barkvolym/märgvolym var 1,88 (SD 0,41) samt 1,08 ? 2,68, för förhållandet mellan total njurvolym/märgvolym 2,88 (SD 0,41) samt 2,08 ? 3,68 och för förhållandet mellan total njurvolym/barkvolym 1,56 (SD 0,14) samt 1,29 ? 1,83. Det existerar i nuläget inga veteskapliga bevis för att förhållandet mellan bark och märg är en indikation för njursjukdom. Att använda ultraljud för screening efter CIN rekommenderas ej av författaren till detta arbete då det i litteraturen framgår att diagnosen CIN inte kan ställas enbart med ultraljud utan kräver analys av vävnadsprov.

Författare

Jessica Haraldsson

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Clinical Sciences

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..