Sök:

Sökresultat:

82 Uppsatser om Yoga - Sida 1 av 6

Är yoga en effektiv metod för hantering av examinationsstress hos högskolestudenter?: En litteraturstudie

I detta examensarbete undersöks genom en litteraturstudie om det finns vetenskapligt stöd för att Yoga kan förebygga stress hos högskolestudenter vid examinationer och ett försök att förklara den stressminskande effekten av Yoga görs med hjälp av KASAM. Resultaten från sex experimentella utvärderingar, som har publicerats i tidskrifter med peer-review visar att Yoga lindrar både psykologisk och fysiologisk stress i tentamenssituationer. Detta är i enlighet med tidigare forskning, där effekter av Yoga i andra situationer för andra typer av försökspersoner har studerats. Det låga antalet studier och vissa metodologiska brister i studierna motiverar dock att ytterligare forskning genomförs innan en bestämd slutsats om effekten av Yoga på tentamensstress kan dras..

Yoga i Sverige : En komparativ studie av tidsskriften Sökaren mellan åren 1964-1974 och 1998-2008.

This study examines how Yoga is presented in a Swedish journal called Sökaren. Sweden is often presented as one of the most secular states in the world, and for that reason it is interesting to examine the Swedish way of religiosity by looking, in this case, at the depiction of Yoga. I compare two periods of time, the first one from 1964 to 1974 and the latter from 1998 to 2008. I will thereby be able to examine tendencies and changes in the presentation of Yoga. For a further understanding of the context around the elected periods this study introduces religiosity in Swedish society, such as Christianity and the New Age movement.

Den åttafaldiga vägen till frälsning då och nu : En komparativ analys av Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga

I dagens samhälle är det troligen ingen som har undgått termen Yoga. Yoga finns på nästintill vartenda gym och termen dyker även upp i olika hälsotidningar från stund till stund. Benämningar så som Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, meditation, asana, andningskontroll och cakra förekommer i alla olika kombinationer. Ibland i sådan mångfald att man som läsare inte uppfattar någon skillnad på vad innebörden av dessa termer är, och det hela framstås som ett enda stort virrvarr.Uppsatsens kommer att lyfta fram två Yogaformer, av den mångfald som existerar, nämligen Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga. Ett argument varför detta är ett intressant fält att beskåda, är av den anledning som nämndes ovan, nämligen mångfalden som ter sig att bli rörig.

Mindfulness : att tillämpa medveten närvaro

In this multistudy the aim was to measure the effect of mindfulness and Yoga in negative stress. Is it possible for Yoga and mindfulness to increase awareness and acceptance to inner and outher circumstances? Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) has shown good results in how to cope with negative stress and how to stay calm in a stressful envirorment. The qualitative study where Visby Yoga Center and Stockholm Yoga Shakti attended in a survey. Correlation showed no relationship between stress and mindfulness and no significant value, n=20, Cohens d=0,16.

Olika vägar att nå målen : En studie om fem rektorers arbete med ADHD-problematik

This study examines how Yoga is presented in a Swedish journal called Sökaren. Sweden is often presented as one of the most secular states in the world, and for that reason it is interesting to examine the Swedish way of religiosity by looking, in this case, at the depiction of Yoga. I compare two periods of time, the first one from 1964 to 1974 and the latter from 1998 to 2008. I will thereby be able to examine tendencies and changes in the presentation of Yoga. For a further understanding of the context around the elected periods this study introduces religiosity in Swedish society, such as Christianity and the New Age movement.

Yoga i skolan : -verktyg för välmående eller instrument för styring?En studie om användandet av yoga i skolverksamhet

Den här uppsatsen handlar om Yoga i skolan. Studien syftar till att undersöka pedagogers och barns upplevelser och uppfattningar om användandet av Yoga, och genom detta tillföra kunskap om användandet av Yoga i skola och förskola. Studien har fokuserat på förklaringar till varför man väljer att använda Yoga i skolan. För att ta reda på barns och pedagogers upplevelse av Yoga har intervjuer använts. Resultat från intervjuerna har sammanfattats och ordnats efter studiens frågeställningar.

Cancersjuka patienters upplevelse av livskvalitet och välbefinnande i samband med yogautövning. : En deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer.

AbstractAim: The aim of this study was to describe cancer patients? experiences of quality of life and wellbeing in relation to Yoga practice.Method: A descriptive qualitative study with semi structured interviews was carried out during the fall of 2009 at the University of Uppsala. Informants in the study were cancer patients who were participating in the Yoga/psychotherapy group at the clinic of oncology at the Akademiska hospital in Uppsala.Result: Five out of six informants experienced that their quality of life and their wellbeing improved by practicing Yoga. One informant had mixed feelings which were not due to the Yoga practicing, but to the place where it was practiced. For her this place was associated with illness.

Mindfulness - att tillämpa medveten närvaro

In this multistudy the aim was to measure the effect of mindfulness and Yoga in negative stress. Is it possible for Yoga and mindfulness to increase awareness and acceptance to inner and outher circumstances? Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) has shown good results in how to cope with negative stress and how to stay calm in a stressful envirorment. The qualitative study where Visby Yoga Center and Stockholm Yoga Shakti attended in a survey. Correlation showed no relationship between stress and mindfulness and no significant value, n=20, Cohens d=0,16.

Skolyoga : En kritisk diskursanalys av en anmälan till skolinspektionen, ett yttrande till skolinspektionen samt ett utlåtande av skolinspektionen angående yoga i Östermalmsskolan

The aim of this paper is to study how school Yoga in Östermalmsskolan is expressed in the texts consist of a notification to the Schools Inspectorate, an opinion to the Schools Inspectorate and a statement of the Schools Inspectorate. The method used for the investigation is a critical discourse analysis which study social and political processes in the society as created through language. The perspective of the critical discourse analysis is a social construction that considers that language is a social production created in a discursive way. It produces and reflects social process in the language. By using theories of different concepts such as Yoga, religion, spirituality, non-denominational and freedom of religion, my aim is to investigate how Yoga is expressed in the school inspectorate text.

Är yoga hälsa? : En hälsoanalys av yoga enligt YogaSutras

Syfte och frågeställningarSyftet är att undersöka Yoga och dess förhållande till hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv.Frågeställningarna är:- Hur beskrivs vägen mot tillståndet Yoga enligt YogaSutras utifrån ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv?- Hur beskrivs tillståndet Yoga enligt YogaSutras utifrån ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv?- På vilket sätt förhåller sig Yoga enligt YogaSutras till hälsa utifrån ett fysiskt, psykiskt och själsligt perspektiv?MetodMetoden består av en textanalys ur en innehållsaspekt. Boken som används heter YogaSutras är skriven på sanskrit och översatt till engelska. Texten har bearbetats genom meningskoncentration och kategoriseras utifrån perspektiven fysiskt, psykiskt och själsligt, som en del utav det övergripande begreppet hälsa. Resultaten har sedan analyserat med stöd av Katie Erikssons hälsoteori.ResultatResultatet visar att YogaSutras beskriver olika metoder och tekniker som individen kan utföra på vägen mot det slutgiltiga tillståndet Yoga.

Trädgården - en plats för yoga och meditation. En inspirationskatalog för trädgårdsgestaltning med chakrasystemet som utgångspunkt

Uppsats för avläggande av kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2011.

Yoga; spiritual balance of contemporary consumers

This research study constitutes a critical stand, which departure from the increase in welfare, and decrease in quality of life, and is further directed to the sphere of consumption. Contemporary consumers appear to seek for components to construct their self with through consumption, consumerism has become a sphere of life, and has consequently also become a victimizing force steering the identity and self construction of consumers. The alarm bells however are echoing in Western society, and consumers are experiencing dilemmas such as fragmentation, powerlessness, uncertainty and meaninglessness.In this respect we have presented spiritualism as an applicable path of escape or alternative to the scheme of the material oriented consumption sphere. We intend to broaden the scope of the interplay between spiritualism and consumerism in the act of Yoga, and we have therefore been researching: what Yoga is doing to consumers, and what consumers are doing to Yoga. The study is based on an existential epistemology paradigm, which emphasis on the meaning of the Yoga experience attained from the subjects of research; the Yoga practitioners, and therefore we have carried out three focus group discussions.

Yoga som egenvård för hjärta och själ

Bakgrund: Livsstilssjukdomarna hypertoni och stress är mycket vanligt förekommande i dagens samhälle. Hypertoni är en av världens folksjukdomar och innebär en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Allt fler människor dör till följd av hypertoni. Stress i samband med hypertoni är inget ovanligt. Vetskapen av att ha en sjukdom kan i sin tur påverka upplevelsen av välbefinnande.

Yogans påverkan på högt blodtryck och livskvalitet

Bakgrund: Hypertoni är en vanlig folksjukdom i dagens samhälle och en vanlig riskfaktor för utveckling av bland annat kardiovaskulära, cerebrovaskulära och renala sjukdomar. Stress uppkommer vid fysiska och psykiska påfrestningar och ökar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet i kroppen. Långvarig stress är en riskfaktor för att utveckla hypertoni. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som innefattar bland annat personers uppfattning av fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer samt förväntningar och mål. Yoga är en träningsform som är känd för sin stressreducerande effekt och hälsofrämjande innebörd.

?Yogainspiratör i kriminalvården? En studie om hur arbetet med yoga påverkar arbetssituationen för kriminalvårdare

Sedan 2008 är Yoga en nationell verksamhet inom Kriminalvården på häkten och anstalter i Sverige. Undervisningen i Yoga bedrivs av kriminalvårdare som fått utbildning i Yoga och kallas Yogainspiratörer. Syftet med studien är att belysa vad det kan innebära för dessa Yogainspiratörer och kriminalvårdare att arbeta med Yoga inom sitt yrke samt undersöka hur arbetet med Yoga påverkar deras arbetssituation. Studien belyser även hur de ser på Yoga som ett arbetsverktyg inom Kriminalvården.Studien är kvalitativ och bygger på sex stycken semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar med Yoga. Empirin från intervjuerna analyserades mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna psykosocial arbetsmiljö och stress samt fyra vetenskapliga studier om Yoga inom kriminalvård.Resultatet av studien visar att de intervjupersoner som arbetade som kriminalvårdare knutna till en viss avdelning genom Yogan upplevde fördjupade relationer till de intagna genom ökad tillit och förtroende.

1 Nästa sida ->