Sök:

Yogans påverkan på högt blodtryck och livskvalitet


Bakgrund: Hypertoni är en vanlig folksjukdom i dagens samhälle och en vanlig riskfaktor för utveckling av bland annat kardiovaskulära, cerebrovaskulära och renala sjukdomar. Stress uppkommer vid fysiska och psykiska påfrestningar och ökar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet i kroppen. Långvarig stress är en riskfaktor för att utveckla hypertoni. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som innefattar bland annat personers uppfattning av fysisk och psykisk hälsa, sociala relationer samt förväntningar och mål. Yoga är en träningsform som är känd för sin stressreducerande effekt och hälsofrämjande innebörd. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur yoga påverkar blodtryck och livskvalitet hos personer med hypertoni. Metod: En litteraturstudie bestående av totalt 11 vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa artiklar utan geografisk begränsning. Resultat: Yoga visar på en signifikant minskning av blodtryck hos patienter med prehypertoni samt mild och måttlig hypertoni. Inom livskvalitet framkom tre teman: välbefinnande, ångest samt själv- och kroppsuppfattning som alla tre fick god effekt av yogaträning. Yoga visar även på en stressreducerande och avslappnande effekt. Slutsatser: Yoga är en effektiv träningsform för att minska blodtrycket och öka livskvaliteten. Resultatet av studierna påvisar att yoga kan användas som icke-farmakologisk behandlingsmetod vid prehypertoni och som komplement till läkemedelsbehandling för mild till måttlig hypertoni. Som sjuksköterska är det av nytta att belysa yoga som egenvård för att förebygga risken att utveckla folkhälsosjukdomar.

Författare

Isabella Albinsson Sanna Tjärndal

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..