Sök:

?Yogainspiratör i kriminalvården? En studie om hur arbetet med yoga påverkar arbetssituationen för kriminalvårdare


Sedan 2008 är yoga en nationell verksamhet inom Kriminalvården på häkten och anstalter i Sverige. Undervisningen i yoga bedrivs av kriminalvårdare som fått utbildning i yoga och kallas yogainspiratörer. Syftet med studien är att belysa vad det kan innebära för dessa yogainspiratörer och kriminalvårdare att arbeta med yoga inom sitt yrke samt undersöka hur arbetet med yoga påverkar deras arbetssituation. Studien belyser även hur de ser på yoga som ett arbetsverktyg inom Kriminalvården.Studien är kvalitativ och bygger på sex stycken semistrukturerade intervjuer med kriminalvårdare som arbetar med yoga. Empirin från intervjuerna analyserades mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna psykosocial arbetsmiljö och stress samt fyra vetenskapliga studier om yoga inom kriminalvård.Resultatet av studien visar att de intervjupersoner som arbetade som kriminalvårdare knutna till en viss avdelning genom yogan upplevde fördjupade relationer till de intagna genom ökad tillit och förtroende. De intervjupersoner som hade tjänster där arbetets fokus låg på ?friskvård/fritid/utbildning? upplevde inte motsvarande förändringar av relationerna till de intagna. Orsaker till detta diskuteras i uppsatsen.Studien visar att samtliga intervjupersoner använder sig av yoga själva och upplevde positiva effekter av detta. Av studien framkommer även att intervjupersonerna upplever att de intagna mår bra och påverkas positivt av yogan. Detta resultat stöds av de vetenskapliga artiklar som används i uppsatsen som visar att yoga i fängelser på olika sätt ofta visar positiva resultat för de intagna. Intervjupersonerna upplevde att de, under förutsättning att Kriminalvården väljer att satsa på yogaverksamheten, i yogan har ett bra arbetsverktyg. Analysen visar att detta påverkar deras psykosociala arbetsmiljö positivt och även kan inverka positivt på den arbetsrelaterade stress som forskning visar att arbetet som kriminalvårdare kan medföra.

Författare

Linn Eriksson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..