Sök:

Yoga i skolan

-verktyg för välmående eller instrument för styring?En studie om användandet av yoga i skolverksamhet


Den här uppsatsen handlar om yoga i skolan. Studien syftar till att undersöka pedagogers och barns upplevelser och uppfattningar om användandet av yoga, och genom detta tillföra kunskap om användandet av yoga i skola och förskola. Studien har fokuserat på förklaringar till varför man väljer att använda yoga i skolan. För att ta reda på barns och pedagogers upplevelse av yoga har intervjuer använts. Resultat från intervjuerna har sammanfattats och ordnats efter studiens frågeställningar. När frågeställningarna har behandlats har tre olika teoretiska utgångspunkter använts: ett fenomenografiskt perspektiv, ett salutogent perspektiv som utgår från hälsofrämjande faktorer, och Foucaults maktperspektiv. Dessa perspektiv har använts för analys och vidare diskussion av resultatet.    Resultatet visar att användandet av yoga i skolan kan förklaras med koppling till pedagogers intentioner. De teoretiska perspektiven har bidragit med ett fokus på barnens och pedagogens personliga tolkningar av, och syften med, att använda yoga. Pedagoger har beskrivit hälsofrämjande syften med användning av yoga, så som att det minskar stress och skapar lugn i klassrummet. Barnen har beskrivit sätt att använda yoga för att slappna av i olika situationer. Tankar och upplevelser om hälsofrämjande arbete genom yoga har genom de teoretiska perspektiven i studien bidragit med en syn på yoga som en salutogen metod för hälsa. De teoretiska perspektiven har också lyft en diskussion kring hur vi genom samhälleliga strukturer påverkas att göra vissa val, och hur detta kan synas i arbetet med hälsa i skolan. 

Författare

Sara Hall Karin Rydström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..