Sök:

Yoga som egenvård för hjärta och själ


Bakgrund: Livsstilssjukdomarna hypertoni och stress är mycket vanligt förekommande i dagens samhälle. Hypertoni är en av världens folksjukdomar och innebär en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Allt fler människor dör till följd av hypertoni. Stress i samband med hypertoni är inget ovanligt. Vetskapen av att ha en sjukdom kan i sin tur påverka upplevelsen av välbefinnande. Yoga är en typ av egenvård, som skulle kunna användas som komplementär behandling för dessa tillstånd. Orems egenvårdsteori som utgår från personens förmåga att vårda sig själv används som teoretisk referensram. Syfte: Syftet med studien är att belysa effekten av yoga som egenvård på hypertoni, stress och välbefinnande hos vuxna människor. Metod: En systematisk litteraturöversikt med inspiration från metaanalyser bestående av 14 artiklar. Resultat: Yoga som egenvård minskar signifikant mild hypertoni samt visar tendens till minskad stress och ökat välbefinnande. Yoga behandlar ett brett spektrum, förenar kropp och själ samt skapar ökad kroppsmedvetenhet. Yoga användas som en komplementär behandlingsmetod. Slutsats: Yoga som egenvård har goda möjligheter att idag och i framtiden behandla hypertoni, stress och öka välbefinnande. Genom att tillämpa Orems egentvårdsteori inom vården ges patienter möjlighet till delaktighet och större kontroll över sin behandling och livssituation.

Författare

Therese Larsson Ida Källsmyr

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..