Sök:

Sökresultat:

82 Uppsatser om Yoga - Sida 2 av 6

Yogans effekt på stressrelaterade symtom

Stress är ett växande problem i dagens samhälle.                                                        Människor som har en hög stressnivå kan få stressrelaterade symtom som t.ex. depression, kroniska smärttillstånd och sömnstörningar. Det ingår i distriktssköterskors arbete att hjälpa människor att genomföra olika typer av livsstils-förändringar, där en förändring är att minska stressnivån. Behovet av komplementära behandlingar till den traditionella medicinska behandlingen ökar.

Yoga i förskolan : En studie om förskolepedagogers upplevelser av yoga bland barn

Barn mår bra av att leka och röra på sig men i dagens samhälle använder man teknisk utrustning i allt större omfattning både inom hemmet och i skolan. Detta medför olika negativa effekter så som koncentrationssvårigheter och övervikt. Undersökningar och studier visar också att barn och unga upplever stress i vardagen på grund av krav från skolan, hemmet och sig själva. Syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers upplevelser av Yoga bland barn.De som valts ut att delta i studien är pedagoger på en förskola där Yoga är en del i förskolans program. Telefonintervjuer har genomförts med tre av förskolans pedagoger.Resultaten visar på att förskolepedagogerna upplever att Yoga har en lugnande effekt på barnen och barngrupperna upplevs harmoniska. Barnen upplevs även känna förståelse och empati för varandra samt att de kan sätta gränser.

Elevers skolsituation kopplad till yogafilosofi

Syftet med uppsatsen var att använda Yogafilosofi som perspektiv för att kunna förstå elevers berättelser om skola och stress. Sammanfattningsvis visar resultatet att elevers koncentrationsförmåga skulle kunna förbättras avsevärt med hjälp av Yoga kombinerat med ett gott förhållningssätt mellan lärare och elever..

Yoga, och elevers upplevelse av stress

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar sex elever, som regelbundet praktiserat Yoga, har om Yogans betydelse för stress, koncentration och lärande. Studien bygger på en kvalitativ undersökning av djupgående intervjuer och på forskningsrapporter. Syftet var, att med intervjuerna som grund, ta reda på om Yogan har någon effekt på stress, och om den kan skapa bättre förutsättningar för koncentration och för lärande. Sammanfattningsvis visar resultatet på att eleverna uppfattar att Yogapraktiken givit dem ett instrument att hantera stress. De kunde uppfatta ett gynnsamt samband mellan Yogapraktik och skolarbete.

Yoga och isometrisk uthållighet i bål : Yogautövningens påverkan på den fysiska och mentala allmänhälsan

Abstract The core is the center of gravity in our body. Injuries and overload in the joints, is the most common reason for not be able to work in Sweden today. A god strength capacity in the core is important for secure and effective movements, as well for active athletes, as for non athletes. The increased number of employees, who report in sick today, has been correlated with psychological bad health. New methods to deal with mental and physical health problems among people can indicate to the fact that Yoga in the western world has increased its members, due its spiritual and physical recognition in favor of well being.

Medicinsk yoga vid stress och utmattningssyndrom

Stress är en alarmreaktion som uppstår när individen hamnar i en situation som innehåller nya eller oväntade stimuli. Det blir skadligt för individen då kroppen inte får tillräckligt med återhämtning och stressen blir långvarig. Utmattningssyndrom träder in då individen ignorerat kroppens signaler tillräckligt länge. Medicinsk Yoga är en typ av komplementärmedicin och inriktar sig på hela människan, vilket är effektivt på individer som upplever stress och utmattningssyndrom. Det är en relativt nyutvecklad form av Yoga men blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården.

Effekter av och patienters attityder tillmassage, yoga, KBT och musik som smärtbehandling.

Smärta är ett symtom som sjuksköterskan kontinuerligt möter och patientens smärta bör tas på allvar. Smärta är patientens subjektiva upplevelse. Komplementära och alternativa metoder är termen på mer än 1800 olika behandlingar vilka kompletterar den vanliga sjukvården och kan ges som ett tillägg till en annan behandling. Syftet med denna studie var att belysa effekter av och patienters attityder till massage, Yoga, KBT och musik som behandling för långvarig smärta. Studien var en systematisk litteraturstudie som inkluderade 19 resultatartiklar som kritiskt granskades.

Upplevelser av modifierad yoga hos patienter med Ehlers-Danlos syndrom

Ehlers-Danlos syndrom (EDS) är ett ärftligt syndrom som innebär att kollagenet i bindväven har en nedsatt funktion där vanliga symtom är överrörlighet i leder, smärta och trötthet. Studier har visat att Yoga minskar smärta hos personer med fibromyalgi men inga tidigare studier finns som har undersökt effekten av Yoga hos personer med diagnosen EDS. Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva upplevelser av modifierad Yoga hos patienter med diagnosen EDS med avseende på symtom och funktion. Studien genomfördes enligt single-subject design samt med kvalitativ intervju.Tre personer med diagnosen EDS inkluderades i studien. Två av dessa skattade sin smärta och trötthet utifrån en VAS-skala i samband med Yogalektioner under en period på 7 veckor.

Yoga och mindfulness för reducering av stress, oro/ångest och depression under graviditet : En litteraturöversikt

BakgrundTraditionell och komplementär eller alternativ medicin, vilket benämns Complementary and Alternative medicine (CAM), är enligt WHO en viktig, men ofta underskattad del i nationella hälso- och sjukvårdssystem. Användandet av CAM har ökat signifikant senaste åren för gravida kvinnor. Inom CAM ryms begreppet ?mind-body interventioner? eller ?mind-body therapies? och innefattar behandling så som mindfulness, Yoga, akupunktur, massage. Yoga och mindfulness har enligt tidigare studier positiv inverkan på graviditet och graviditetsutfall.

Barn och ungdomar med diabetes typ 1 i skolan - en systematisk litteraturstudie.

Stress är en alarmreaktion som uppstår när individen hamnar i en situation som innehåller nya eller oväntade stimuli. Det blir skadligt för individen då kroppen inte får tillräckligt med återhämtning och stressen blir långvarig. Utmattningssyndrom träder in då individen ignorerat kroppens signaler tillräckligt länge. Medicinsk Yoga är en typ av komplementärmedicin och inriktar sig på hela människan, vilket är effektivt på individer som upplever stress och utmattningssyndrom. Det är en relativt nyutvecklad form av Yoga men blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården.

Föräldrars attityder till att vaccinera sina barn - En litteraturöversikt.

Stress är en alarmreaktion som uppstår när individen hamnar i en situation som innehåller nya eller oväntade stimuli. Det blir skadligt för individen då kroppen inte får tillräckligt med återhämtning och stressen blir långvarig. Utmattningssyndrom träder in då individen ignorerat kroppens signaler tillräckligt länge. Medicinsk Yoga är en typ av komplementärmedicin och inriktar sig på hela människan, vilket är effektivt på individer som upplever stress och utmattningssyndrom. Det är en relativt nyutvecklad form av Yoga men blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården.

Rehabilitering med samtal och yoga i grupp : En utvärdering av Akademiska Sjukhusets projekt för cancerpatienter

Aim: The aim of the study was to examine the effects of ?Rehabilitation with psychotherapy and Yoga in group? with cancer patients, regarding physical, social, emotional and functional wellbeing. The participants? health and satisfaction with the project were also evaluated. Method: The evaluation was made with quantitative method and descriptive, longitudinal design.

Upplevelser av yogautövande

Bakgrund: Yoga är en religiöst obunden, mångtusenårig österländsk holistisk metod för att uppnå hälsa med fokus på att finna balans mellan kropp och själ. Den vanligaste Yogaformen i västvärlden är HathaYoga, ur vilken olika inriktningar växt fram. Studier har visat att Yoga kan förbättra både fysisk och mental hälsa. Yoga som behandlingsmetod vid olika sjukdomstillstånd uppmärksammas allt mer inom hälso- och sjukvården. Dess hälsopromotiva effekter betonas också då Yogan har ett helhetsperspektiv, något som är eftersträvansvärt vid hälsopromotivt arbete.

"Rehabilitering med samtalsterapi och yoga" : En utvärdering av Akademiska sjukhusets projekt för cancerpatienter

SAMMANFATTNINGSyfte: Syftet med undersökningen var att utvärdera effekterna av behandlingen i projektet ?Rehabilitering med samtalsterapi och Yoga? med avseende på upplevt fysiskt, socialt, känslomässigt och funktionellt välbefinnande, samt undersöka deltagarnas tillfredsställelse med rehabiliteringen. Metod: Utvärderingen gjordes våren 2010 med kvantitativ metod och deskriptiv, longitudinell design. Alla som skulle börja i nybörjarkursen ombads att delta. Enkäter delades ut före och efter deltagande i max tre rehabiliteringskurser.

Yoga och mindfulness för barn

Bakgrund: Koncentrations- och uppmärksamhetsförmågorna är betydelsefulla att inneha för att barnen ska kunna tillgodogöra sig lärandet fullt ut i skolan. Koncentration betyder att kunna behålla sin sin uppmärksamhet under en viss tid, utan att tankarna drar iväg. För de barnen som har svårigheter med att samordna sin perception, samt rikta sina tankar mot ett särskilt ändamål, får besvärligheter inom olika områden, som i sin tur påverkar deras beteende. Det kan medföra en negativ inverkan på deras relation till sin omgivning. Genom Yoga- och mindfulnessövningar, tränas närvaron och koncentrationen, vilket resulterar till att barnen blir lugnare och därmed blir det lättare för dem att rikta sin uppmärksamhet mot det som ska läras i skolan.Syftet: Vårt syfte med den här litteraturstudien var att undersöka, beskriva och sammanställa om asanas, meditation och andningsövningar, så kallade Yoga- och mindfulnessbaserade övningar, hade utövats av barn i forskningssammanhang inom skolmiljön.Metod: Litteraturstudie med innehåll av tretton vetenskapliga artiklar.Resultat: Barnen förbättrade sin koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->