Sök:

Är yoga en effektiv metod för hantering av examinationsstress hos högskolestudenter?

En litteraturstudie


I detta examensarbete undersöks genom en litteraturstudie om det finns vetenskapligt stöd för att yoga kan förebygga stress hos högskolestudenter vid examinationer och ett försök att förklara den stressminskande effekten av yoga görs med hjälp av KASAM. Resultaten från sex experimentella utvärderingar, som har publicerats i tidskrifter med peer-review visar att yoga lindrar både psykologisk och fysiologisk stress i tentamenssituationer. Detta är i enlighet med tidigare forskning, där effekter av yoga i andra situationer för andra typer av försökspersoner har studerats. Det låga antalet studier och vissa metodologiska brister i studierna motiverar dock att ytterligare forskning genomförs innan en bestämd slutsats om effekten av yoga på tentamensstress kan dras.

Författare

Leila Farzan

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..