Sök:

Sökresultat:

501 Uppsatser om Volvo CE - Sida 1 av 34

Ein Volvo, bitte!

Syftet med vår studien var att fördjupa oss inom fusionsteori och dess managementproblematik det innebär, i samband med en fusion. Genom att göra en simulerad fusion mellan Volvo PV och BMW hoppades vi kunna få förståelse för fusionsteori. Förutom detta granskade vi om uppköpet av Volvo PV från BMW:s sida innebär bättre synergieffekter för dessa bägge företagen och om samargbetet gynnar Volvo bättre än vad det gjorde med Ford. Vårt resultat visade att fusionen mellan BMW och Volvo skulle gynna båda företagen. Kvalitéer som de båda företagen besitter skulle stärka de båda varumärken jämtemot deras huvudkonkurrenter.


Utformning av webbportal för tjänstlediga medarbetare vid Volvo Cars Engine och utexaminerade elever från Volvogymnasiet

This report describes the development of a web site for co-workers on leave of absence at Volvo Cars Engine AB and graduated students at Volvo Upper Secondary School in Skövde. The aim of the web site is to be a complement to existing communication channels in the promotion of the contact between the target group and the company. The work was divided into two parts; the first consisting of a preliminary study used to identify the information which the target group finds absent in their absence from their place of work/school, and the second part consisting of the development of a proposition of content layout and web site design. The finished proposition was presented along with a couple of alternatives for the technical implementation. The information department at Volvo Cars Engine AB in consultation with Volvo Cars IT will carry on the implementation, administration and further development of the proposed solutions..


Att attrahera nya målgrupper med planerad kommunikation. Hur ekonom- och ingenjörsstudenter kan bli Volvo IT:s framtida medarbetare

Title ?Att attrahera nya målgrupper med planerad kommunikation?Author Magnus Ejerhed, Anna Johansson and Caroline JägersvärdCourse Bachelor thesis in Media and communication studiesSemester Spring semester 2008Tutor Britt BörjessonUniversity the University of GothenburgAim the aim of the study is to describe students attitudes to Volvo IT as an employer.How can Volvo IT improve their communication to students?Method A quantitative approachMaterial A questionnaire which has been given to 122 students in economics atHandelshögskolan in Gothenburg and Industrial economics at Chalmers Universityof technologyMain results The main results of the study are that most of the students in economics andindustrial economy are positive to work as management consults. They also havean optimistic attitude to work as intern management consults in a large company.The students don?t regard Volvo IT as a possible future employer; neither do theyhave a good knowledge of the organization.Conclusions It is very likely that the students don?t regard Volvo IT as a potential employerbecause they don?t think of Volvo IT as an organization in management consulting.Volvo IT has to make their management consulting, Fortos ManagementConsulting, more visible if they are going to make the students more interested ofthem as an organization in management consulting. They have to inform theirtarget group what new competences they are looking for.

En bild av säkerhet: En retorikanalys av Min Volvo Magazine

Syftet med denna studie var att försöka hitta de teser Min Volvo Magazine driver för att forma sin image. För att få svar på syftet har kritisk retorikanalys använts. Vad skriver Min Volvo Magazine om och vem är den tänkta målgruppen. Vem identifierar sig med budskapet och vem gör det inte och känner sig utanför ?Vi som kör Volvo gruppen? Huvudfrågorna var: Vilken image vill Volvo bli förknippad med? Och vad kan de retoriska valen som Volvo gör ha för effekt på identifikation respektive åtskillnad?Studien har använt sig av teorier som identifikation och etos.

Made by Sweden : en semiotisk innehållsanalys av hur Volvo och Ikea (re)producerar en nationell svensk identitet

Den här etnologiska uppsatsen undersöker hur Ikea och Volvo reproducerar en svensk identitet genom sin marknadsföring. Detta görs genom en semiotisk innehållsanalys av två reklamfilmer från 2013 och 2014 från Volvo, samt genom fältobservationer på Ikeas varuhus i Kungens Kurva, Stockholm. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter bygger på Stuart Halls resonemang kring representationer, samt tidigare forskning kring nationell identitet. I den semiotiska innehållsanalysen undersöks hur varumärkena använder sig av tecken, symboler och ikoner som fungerar som representationer av en svensk identitet, representationer som är budskapsbärare av normer, värderingar och mening. Undersökningen visar att varumärken som Ikea och Volvo upprätthåller, reproducerar och konstituerar en föreställning om en svensk identitet och därmed även den nationella gemenskapen..

Barn i bil : Examensarbete hos Volvo Personvagnar

Syftet med uppsatsen är att beskriva projektets gång och redogöra de olika val som har gjort. I projektet har jag sammarbetat med Volvo personvagnari Göteborg där jag också har suttit och arbetat. Temat för hela projektet blev ?barn i bil? och sedan också förvaring. Utifrån detta temat tog jag sedan fram ett koncept och en produkt som ska passa i Volvos nya personbilar.

Dokumenthantering i företag och organisationer: En fallstudie på Volvo Cars i Uddevalla

The aim of this thesis is to map the current internal information flow at Volvo Uddevalla, to detect obstacles in the flow and to find out how these obstacles can be avoided. The aim is also to describe how a corporation, in this particular case Volvo Uddevalla, creates knowledge and use information. The study is performed in order to create a base for the coming implementation of a new information standard. The method used is conducting an information audit investigating the current management of documentation according to the changes that have to be made to carry out the claims from the standard. The investigation is made by way of interviews with 16 of the employees at Volvo Uddevalla.

Arbetsmotivation på Volvo i Curitiba, Brasilien

Den här undersökningen har studerat hur arbetsmotivationen ser ut på Volvo i Curitiba, Brasilien. Vilka faktorer medarbetarna får tillfredsställda och hur ledarskapet påverkar deras arbetsmotivation. Det finns forskning som pekar på skillnader i maktdistans i olika kulturer. Därför har vi undersökt hur relationen mellan ledare och medarbetare ser ut. Eftersom att det i västvärlden har skett en förändring i synen på arbetet ville vi se om denna förändring skett även i Brasilien.


Instruktion för optimering av luftintag

Detta examensarbete genomfördes i samarbete med m4solutions AB, Halmstad, och Volvo Buses AB, Göteborg.Då Volvo önskar att minska totalkostnaden för tillverkning av luftintag, utan nedsatt prestanda som konsekvens, krävs undersökningar om hur väl dagens intag fungerar och vad som kan förbättras, samt planering av utvecklingsarbetet. För att underlätta för kommande förbättringsarbete har detta examensarbete undersökt vilket underlag och vilka kompetenser som krävs för att genomföra detta arbete. Resultatet av denna undersökning är en instruktion fylld med redskap och information vilket skall stöda Volvo Buses AB vid kommande arbetet att optimera luftintaget. Eftersom Volvo AB ingår i fordonsbranschen är det lämpligt att forma vår instruktion utefter ISO/TS 16949:2009 standarden, för produktutveckling inom fordonsindustrin, och Volvo?s egna metodik, Global Development Process, för produktutveckling. Studien innefattar flödessimuleringar, marknadsundersökningar och kriterieframtagning, samt analyser och utvärdering av samtlig tillgänglig information. Tillsammans gav detta en övergripande bild över luftintagets funktionalitet och prestanda, vilket i sin tur belyser vilka aktiviteter som är nödvändiga att föreslå i den slutgiltiga instruktionen..

Metodik för analys av batteriets laddningscykel i entreprenadmaskiner : Prototypbyggnad och teori

Volvo Construction Equipment AB, Volvo CE, är en global tillverkare av entreprenadmaskiner. Detta exjobb fokuserar på batterierna i dessa entreprenadmaskiner som försörjer maskinens elsystem och startmotor vid start.Med dagens teknik ställs nya krav på strömförsörjning i entreprenadmaskiner. Den största skillnaden är att förbrukare är igång när motorn är avstängd och strömförsörjningen kommer enbart från batteriet. Ett startbatteri av bly-syra typ är inte konstruerad för detta användningsfall. Volvo CE jobbar därför med att ta fram kunskap om hur laddningen i batterierna används och cyklas under drift.Frågeställning om vilka parametrar och trender som är relevanta för att utvärdera batteriladdning har behandlats i detta arbete.

Monteringsupplägg: examensarbete angående axelmonteringen på
Volvo CE Components

Rapporten undersöker Volvo Construction Equipment Components axelmontering för axlar till Dumper och Hjullastare. Arbetet har utförts med intervjuer, studiebesök på andra fabriker och en detaljerad studie av monteringsavdelningen och dess angränsande avdelningar vilka levererar artiklar till monteringsstationerna. Undersökningen har resulterat i ett förslag där fördelarna av en stationsbaserad montering och fördelarna med en linjemontering kombinerats. Arbetet presenteras i rapporten och i en dator animerad 3D simulering av förslaget till en ny monteringslayout. Jag anser att Volvo CE Components och montörerna på monteringsavdelningen skulle gynnas av monteringslayouten som redovisas i rapporten..

Framtagande av OEE-mall

At Volvo Cars Torslanda's paint shop there is a requirement to in a fast and effective way get an overview of the plants capacity. Therefore a capacity template was constructed as a tool for the engineers at Volvo several years ago. This template has during the years become complicated and outdated. Thus this thesis work will resort as a new capacity template, built from scratch. The new template has been built up based on requirements from Volvo and the concept of OEE (Overall Equipment Effectiveness).

1 Nästa sida ->