Sök:

Metodik för analys av batteriets laddningscykel i entreprenadmaskiner

Prototypbyggnad och teori


Volvo Construction Equipment AB, Volvo CE, är en global tillverkare av entreprenadmaskiner. Detta exjobb fokuserar på batterierna i dessa entreprenadmaskiner som försörjer maskinens elsystem och startmotor vid start.Med dagens teknik ställs nya krav på strömförsörjning i entreprenadmaskiner. Den största skillnaden är att förbrukare är igång när motorn är avstängd och strömförsörjningen kommer enbart från batteriet. Ett startbatteri av bly-syra typ är inte konstruerad för detta användningsfall. Volvo CE jobbar därför med att ta fram kunskap om hur laddningen i batterierna används och cyklas under drift.Frågeställning om vilka parametrar och trender som är relevanta för att utvärdera batteriladdning har behandlats i detta arbete. Bakomliggande teori har undersökts, förklarats och vidareutvecklats i beskrivningen av den föreslagna metodiken för analys av batteriladdningsnivå i entreprenadmaskiner.En metod för hur identifierad relevant mätdata skall extraheras ur entreprenadmaskinerna har beskrivits i samband med beskrivningen av den utvecklade och framtagna prototyputrustningen.Den i detta arbete föreslagna analysmetodiken för dimensionering av batterikapacitet och tillämpad på mätdata från batteriladdningen under driftsmässiga förhållanden för entreprenadmaskiner kan också hjälpa till att ge svar på om de batterier som idag används av Volvo CE är lämpliga i den nya generationens entreprenadmaskiner.Arbetet innehåller ett nyhetsvärde för Volvo CE och andra då den föreslagna analysmetodiken inte beskrivits eller tillämpats tidigare på Volvo CE. Arbetet ger också förslag på hur man kan gå vidare i kunskapsuppbyggnaden och utvecklingsarbetet kring batterier inom Volvo CE.

Författare

Björn Lindström

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..