Sök:

En bild av säkerhet

En retorikanalys av Min Volvo Magazine


Syftet med denna studie var att försöka hitta de teser Min Volvo Magazine driver för att forma sin image. För att få svar på syftet har kritisk retorikanalys använts. Vad skriver Min Volvo Magazine om och vem är den tänkta målgruppen. Vem identifierar sig med budskapet och vem gör det inte och känner sig utanför ?Vi som kör Volvo gruppen? Huvudfrågorna var: Vilken image vill Volvo bli förknippad med? Och vad kan de retoriska valen som Volvo gör ha för effekt på identifikation respektive åtskillnad?Studien har använt sig av teorier som identifikation och etos. Dessa är grundstenarna inom retorik för att väcka sympati och tillit för varumärket. (Dahlén, M., & Lange, F. 2003)Volvo tillverkar säkra, bekväma och vettiga bilar.Personer som köper Volvo är de som värdesätter egenskaperna. Exempel på människor som skulle använda Volvo är familjer med barn, personer som vill ha en bil för alla väder och andra omständigheter och de som vill ha en vettig ?all around? bil.Som skrivet i diskussionskapitlet är åtskillnad risken med identifikation. Personer som tycker att det Volvo erbjuder är förnuftigt kommer även att stärka Volvos etos. Men de som inte har samma värdesättningar som Min Volvo Magazine kommer inte att identifiera sig utan motsatsen, åtskilja sig. De kommer att sänka Volvos etos och få en sämre bild av Volvos image.Identifikation sker när kunderna tycker att Volvos budskap är vettigt och förnuftigt. Åtskillnad sker då när personerna inte värdesätter Volvos budskap. Volvos etos är i en ständig förändring och om de beslutar att ändra på sin reklam för att nå en ny målgrupp kommer den ?äldre? trogna kundbasen troligen att byta varumärket till något annat som har ett etos som de finner mera attraktivt.

Författare

Oscar Andersson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.