Sök:

Arbetsmotivation på Volvo i Curitiba, Brasilien

Den här undersökningen har studerat hur arbetsmotivationen ser ut på Volvo i Curitiba, Brasilien. Vilka faktorer medarbetarna får tillfredsställda och hur ledarskapet påverkar deras arbetsmotivation. Det finns forskning som pekar på skillnader i maktdistans i olika kulturer. Därför har vi undersökt hur relationen mellan ledare och medarbetare ser ut. Eftersom att det i västvärlden har skett en förändring i synen på arbetet ville vi se om denna förändring skett även i Brasilien. Våra förväntningar på studien var att ta reda på om de i Brasilien hade förutsättningar för att känna arbetsmotivation. Därför ville vi utforska om ledarskapet, såväl som organisationskulturen hade någon påverkan på hur motiverade medarbetarna var att gå till sitt arbete. Vi har lämnat ut 150 enkäter bland medarbetarna på Volvo. För att få en djupare förståelse har vi även gjort fyra intervjuer, tre av intervjupersonerna var ledare och en arbetade på human resource avdelningen. För att ge läsaren en bild av Volvo har vi även gjort en observation. Resultatet av studien pekar på att de på Volvo i Curitiba är motiverade att gå till sitt arbete. Vi har sett att de får många av de faktorer som nämns i de största motivationsteorierna tillgodosedda. Det kan till stor del bero på Volvos organisationskultur (Volvo Way).

Författare

Caroline Lövgren Anna Kilander

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..