Sök:

Instruktion för optimering av luftintag

Detta examensarbete genomfördes i samarbete med m4solutions AB, Halmstad, och Volvo Buses AB, Göteborg.Då Volvo önskar att minska totalkostnaden för tillverkning av luftintag, utan nedsatt prestanda som konsekvens, krävs undersökningar om hur väl dagens intag fungerar och vad som kan förbättras, samt planering av utvecklingsarbetet. För att underlätta för kommande förbättringsarbete har detta examensarbete undersökt vilket underlag och vilka kompetenser som krävs för att genomföra detta arbete. Resultatet av denna undersökning är en instruktion fylld med redskap och information vilket skall stöda Volvo Buses AB vid kommande arbetet att optimera luftintaget. Eftersom Volvo AB ingår i fordonsbranschen är det lämpligt att forma vår instruktion utefter ISO/TS 16949:2009 standarden, för produktutveckling inom fordonsindustrin, och Volvo?s egna metodik, Global Development Process, för produktutveckling. Studien innefattar flödessimuleringar, marknadsundersökningar och kriterieframtagning, samt analyser och utvärdering av samtlig tillgänglig information. Tillsammans gav detta en övergripande bild över luftintagets funktionalitet och prestanda, vilket i sin tur belyser vilka aktiviteter som är nödvändiga att föreslå i den slutgiltiga instruktionen.

Författare

Candy Hung Victoria Bodin

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..