Sök:

Sökresultat:

39 Uppsatser om Coca cola - Sida 1 av 3

Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company?s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gender, sponsorship and interactive culture phenomenon.

Sex Sigma vid Coca-Cola Drycker Sverige AB: ett DMAIC-projekt för att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen

Detta examensarbete är utfört på Coca-Cola Drycker Sverige AB. En av de största produktionskostnader som företaget har är koncentratet för dryck som köps in från the Coca-Cola Company. Innan projektstart visste Coca-Cola Drycker Sverige AB att svinnet av dryck under produktionsprocessen var stort men hade ingen kunskap om vilka faktorer som orsakade svinnet. Coca- Cola Drycker Sverige AB har för ett par år sedan implementerat förbättringsverktyget Sex Sigma i sin organisation och detta projekt har bedrivits som ett Sex Sigma-projekt. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga var i processen svinn av dryck uppkommer, föreslå förbättringsåtgärder samt implementera förbättringsåtgärder med avseende på att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen.

Strategisk Human Resource Management : En studie om Coca-Cola Drycker Sverige AB:s och TV4 AB: s HR-strategier vid olika konjunkturer 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur två olika organisationer arbetar med strategisk HRM vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur.Metod: För att besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod. I studien har både primärdata det vill säga intervjuer samt sekundärdata i form av årsredovisningar, årsöversikt, hållbarhetsredovisning och hemsidor använts.Slutsatser: Den första slutsatsen i denna studie är att Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB ser på HRM som mycket betydelsefullt och att medarbetarna är en central tillgång som kan utgöra en konkurrensfördel. Den andra slutsatsen är att Coca-Cola Drycker Sverige AB inte använder olika HR-strategier vid olika konjunkturer. Emellertid upplever vi att de gör små förändringar i sitt HR-arbete i olika konjunkturer men att de ständigt följer de övergripande HR-strategierna. TV4 AB arbetar på olika sätt med HRM vid olika konjunkturer.

Förpackningsdesign i en varumärkesstärkande process : En fallstudie av varumärket Coca-Cola

Nowadays, packaging design is seen as a competitive tool and its importance for corporations is becoming increasingly apparent. The rivalry within homogeneous markets puts high demands on differentiation and the ability to create something more than the product itself. With this fundamental question, the soft drink industry has been examined and a case study of the brand Coca-Cola has been performed. The aim is to investigate how packaging design is used as a tool for strengthening a brand and to explore which additional values this contributes. In addition, the study observes the most important factors in the development of packaging design.A theoretical work of reference, consisting primarily of theories related to branding, design development and visual identity, has been developed to support the study.

Integrering av ISO 14001 i befintligt kvalitets- och
miljöledingssystem: fallstudie vid Coca-Cola Drycker
Sverige AB

För att förbättra sitt miljöarbete och samtidigt ge sig själva en konkurrensfördel eller för att undvika konkurrensnackdelar väljer allt fler företag att införa ett miljöledningssystem. De flesta organisationer väljer att införa ett system som certifieras enligt tredje part för att dra mesta möjliga nytta av det. Det vanligaste och mest accepterade av dessa certifierbara system är ISO 14001 och det är konstruerat så att alla företag skall kunna använda det, oavsett verksamhetsområde eller storlek. Avsikten med denna rapport är att undersöka om ISO 14001 alltid är applicerbart. För att genomföra detta görs en fallstudie vid Coca-Cola Drycker Sverige AB, som ingår i den multinationella koncernen The Coca-Cola Company.

Myt, ritual och konsumtion : Religionsvetenskapliga studier kring konsumism

Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumism med hjälp av religionsvetenskapliga teorier om ritual och myt. Med hjälp av framförallt Victor Turners ritualteori och Bruce Lincolns mytteori studerar vi exempelfallen Harley Davidson, Saab, Coca-Cola, Corona, Mountain Dew och Snapple samt hur köpcentra och stormarknader kan fungera som rituellt rum.Med konsumism menar vi konsumtion som en kulturellt viktig handling. Ett fenomen som uppstår när vi har så pass mycket materiella tillgångar att vi har möjlighet att köpa saker för att vi vill ha dem, inte för att vi behöver dem. För vårt religionsvetenskapliga grundperspektiv använder vi oss av Clifford Geertz religionsdefinition.Vi har visat att reklamer kan studeras utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv, då framförallt som myter. Med hjälp av en strukturalistisk analysmetod kan vi påvisa att exempelvis Coca-Colas underliggande mytem är en myt vänskap, där den rituella handlingen av att ge en Coca-Cola till någon mytiskt skapar en slags samhörighet och vänskap.

Röster från gräsrotsaktivister : en studie av kvinnors identitetsskapande kring Coca Cola Companys etablering i byn Plachimada, Indien.

Den liberala ekonomiska globaliseringen har lett till att Indien öppnat upp sin ekonomi och landets politiker välkomnar idag utländska investeringar såsom multinationella företag i hopp om ekonomisk tillväxt. Då Coca cola Company etablerade en fabrik i byn Plachimada i södra Indien medförde detta miljöproblem i form av vattenbrist och förgiftning, vilket i sin tur ledde till stora sociala problem för byns befolkning. Idag är fabriken stängd på grund av invånarnas långvariga och kollektiva protester i vilka byns kvinnor varit särskilt aktiva. Studiens syfte är att söka kunskap om hur Coca cola Companys etablering i Plachimada liksom det kollektiva motståndet mot fabriken har påverkat identiteten hos de kvinnor som varit aktiva i motståndet. Syftet är vidare att skapa förståelse för hur kvinnorna ser på ?västvärlden? liksom på sig själva i förhållande till väst.

Bachelor thesis Re : bottle

There is a new beverage container on the market, a bottle made out of pure aluminum as a replacement for the traditional container made out of glass. This new container has the potential to reduce both cost and pollution during transportation, the lighter and stronger construction has every advantage compared to the old one in glass. The new container has every possibility to make it on the market. Some of the biggest brands within the soft drink market already use these bottles in countries without any recycling demands like: Coca-Cola, Heineken and Pepsi. The only thing stopping these brands from the Swedish market is the lack of a functional return system, there is only one company that uses the bottle in Sweden today and they take care of their own used bottles.

Kommunikation - en intern angelägenhet?

Intern kommunikation är en viktig del inom ett företag och något som används dagligen. Om informationen från ledningen inte kommer fram till medarbetarna kan det ha förödande konsekvenser. Informationens väg ska helst innehålla så lite brus som möjligt för att den ska komma fram så snarlik den var när den skickades från ledningen. Det spelar även roll vilka kommunikationskanaler som används då ledningen och medarbetarna kan ha olika åsikter om vilka som är effektiva. Skvallret är också en faktor som kan påverka informationen, både positivt och negativt.Vi har gjort en fallstudie på Coca cola Distributören AB som är ett dotterbolag till Coca cola Drycker Sverige AB.

Ledarskap för ökad närvaro: en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB

När företag genomför förändringar i syfte att öka närvaron hos medarbetare är det viktigt att veta att förändringen leder till den förväntade effekten. Syftet med det här examensarbetet är därför att skapa en djupare förståelse för hur företag genom ledarskap kan öka medarbetares motivation att närvara. Det gör vi genom att svara på vad som leder till ökad motivation att närvara och hur ledare kan agera för att motivera medarbetare att närvara. Vi besvarar frågorna genom att med hjälp av en litteraturstudie skapa en teoretisk referensram. Därefter testar vi den teoretiska referensramen genom en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB.

Global form av reklam och dess vetenskapliga debatt : En kvalitativ studie av fyra globala kampanjer

I?ve chosen primary to analyze commercial form of advertising by world leading companies; McDonald?s, Coca-Cola and HP due to their implementation of global advertising. The fourth campaign that?s being analyzed is not of commercial type instead it?s characterized as an informative campaign that the ideal organization Amnesty is carring out.  The study has been successful in gathering data that could be presented in correlation with already established theories and then comparing the results. The goal of the research is to create an understanding regarding global advertising as well as the scientific debate that?s going on within the subject.

Framtidens banker : En studie varumärkesutvidgningar mot bankmarknaden

Att varumärken utvidgar sig är inget nytt fenomen, däremot börjar det bli allt vanligare med varumärkesutvidgningar mot banktjänster. Varumärken som ICA, Skandia och IKEA har redan utvidgat sina varumärken till att även erbjuda banktjänster. Trots den omfattandeforskningen om varumärken och varumärkesutvidgningar mot nya varor och tjänster finns det knappt någon alls forskning om varumärkesutvidgningar mot just bankmarknaden. I detta arbete försöker författarna att förklara vad som påverkar utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden.Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell för vad som är viktigt i en utvärdering av en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. Detta genom att utgå från Aaker och Kellers modell från 1990 för sedan utveckla den med variablerna varumärkeskapital, varumärkesförtroende och uppfattad risk.För att kunna se vilka komponenter som är viktiga vid en utvärdering av en varumärkesutvidgning mot banktjänster, har författarna utefter vissa förbestämda kriterier valt tre varumärken.

Ständiga förbättringar i praktiken: konkreta exempel från verkligheten

Författarna till examensarbetet har intervjuat tre företag som tillsammans lämnade in över 15 000 förbättringsförslag år 2010. Avsikten med examensarbetet var att finna exempel på hur företag arbetar med Ständiga förbättringar i praktiken.Examensarbetet påbörjades med en litteraturstudie med Ständiga förbättringar som bas. Litteraturstudien fokuserade på implementering av Ständiga förbättringar, dess framgångsfaktorer och fallgropar. Efter detta genomfördes intervjuer på tre företag med en kvalitetsansvarig och en operatör i den mån det gick. Staffan Olsson, Operation Excellence Manager på Coca-Cola Enterprises Sverige AB, Håkan Lööw, Operations Manager, och Mulugeta Gerzgher, teamleader på sterilavdelningen på St.

Fysiskt underhåll av personal ? lika självklart som fysiskt underhåll av maskiner? : En studie av friskvårdsarbetet på företag.

Syfte och frågeställningarSyftet med denna C-uppsats är att undersöka och analysera friskvårdsarbete i tre olika organisationer. Detta vill vi ta reda på genom att besvara följande frågeställningar; Vilka förutsättningar har organisationerna för friskvårdsarbete? Hur stor är sjukfrånvaron i respektive organisation? Vilken attityd har organisationerna till friskvårdsarbete? Hur är friskvårdsarbetet uppbyggt i dessa organisationer?MetodVi valde ut tre organisationer; SVT/SR/UR, Coca cola Drycker Sverige AB och Volvo Truck Center AB. Vi valde organisationerna med hänsyn till bransch och storlek för att öka generaliserbarheten. Vi började med att göra en förundersökning av deras nuvarande friskvårdsarbete genom insamlande av statistiskt data.

Creating Energy Awareness at Coca-Cola Enterprises Sweden

Matematikundervisningen behöver utvecklas för att stärka svenska elevers kunskaper och samtidigt bryta trenden av nedåtgående resultat. Examensarbetet ger förslag på uppgifter som stödjer och utvecklar samtliga elevers matematiska förmåga. Uppgifterna samlas in i en förorts­skola i södra Sverige, när skolan planerar en utökning av undervisningstiden i matematik. Examensarbetet utgår från psykologen V. A.

1 Nästa sida ->