Sök:

Röster från gräsrotsaktivister

en studie av kvinnors identitetsskapande kring Coca Cola Companys etablering i byn Plachimada, Indien.


Den liberala ekonomiska globaliseringen har lett till att Indien öppnat upp sin ekonomi och landets politiker välkomnar idag utländska investeringar såsom multinationella företag i hopp om ekonomisk tillväxt. Då Coca Cola Company etablerade en fabrik i byn Plachimada i södra Indien medförde detta miljöproblem i form av vattenbrist och förgiftning, vilket i sin tur ledde till stora sociala problem för byns befolkning. Idag är fabriken stängd på grund av invånarnas långvariga och kollektiva protester i vilka byns kvinnor varit särskilt aktiva. Studiens syfte är att söka kunskap om hur Coca Cola Companys etablering i Plachimada liksom det kollektiva motståndet mot fabriken har påverkat identiteten hos de kvinnor som varit aktiva i motståndet. Syftet är vidare att skapa förståelse för hur kvinnorna ser på ?västvärlden? liksom på sig själva i förhållande till väst. Utifrån studiens syfte har ett kvalitativt och reflexivt arbetssätt tillämpats där ett empiriskt material insamlats genom sex semistrukturerade djupintervjuer med kvinnor bosatta i Plachimada, kombinerat med observationer. Det empiriska materialet har analyserats utifrån teorier om empowerment, kollektiv identitet samt postkolonialism. Resultatet visar att kvinnorna genom deltagandet i protesterna känner sig stärkta, upplever att de har fått större kunskap samt en känsla av stolthet. Studien visar vidare på att det verkar finnas en närvaro både av en identifiering med hembyn ? Plachimada och med nationen ? Indien hos kvinnorna vi har intervjuat. Resultatet visar även på tankar bland intervjupersonerna som tyder på att koloniala maktstrukturer finns närvarande i kvinnornas syn på sig själva i relation till västvärlden.

Författare

Lisa Lagerström Liv Larsson

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..