Sök:

Strategisk Human Resource Management

En studie om Coca-Cola Drycker Sverige AB

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur två olika organisationer arbetar med strategisk HRM vid högkonjunktur respektive lågkonjunktur.Metod: För att besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvalitativ undersökningsmetod. I studien har både primärdata det vill säga intervjuer samt sekundärdata i form av årsredovisningar, årsöversikt, hållbarhetsredovisning och hemsidor använts.Slutsatser: Den första slutsatsen i denna studie är att Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB ser på HRM som mycket betydelsefullt och att medarbetarna är en central tillgång som kan utgöra en konkurrensfördel. Den andra slutsatsen är att Coca-Cola Drycker Sverige AB inte använder olika HR-strategier vid olika konjunkturer. Emellertid upplever vi att de gör små förändringar i sitt HR-arbete i olika konjunkturer men att de ständigt följer de övergripande HR-strategierna. TV4 AB arbetar på olika sätt med HRM vid olika konjunkturer. Dock följer TV4 AB de övergripande HR-strategierna oavsett konjunktur. Vår tredje slutsats är att Coca-Cola Drycker Sverige AB använder sig av Commitment HR-strategy och Traditional HR-strategy. TV4 AB använder sig av Commitment HR-strategy och Collaborative HR-strategy. Vår avslutande slutsats är att konjunkturer har betydelse för hur man hanterar strategisk HRM. Vi ser en tydlig skillnad mellan Coca-Cola Drycker Sverige AB och TV4 AB vad gäller strategiskt HRM-arbete i olika konjunkturer. Eftersom de befinner sig på olika marknader som är olika konjunkturkänsliga. 

Författare

Emma Sundin Johanna Sandelius

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..