Sök:

Framtidens banker

En studie varumärkesutvidgningar mot bankmarknaden


Att varumärken utvidgar sig är inget nytt fenomen, däremot börjar det bli allt vanligare med varumärkesutvidgningar mot banktjänster. Varumärken som ICA, Skandia och IKEA har redan utvidgat sina varumärken till att även erbjuda banktjänster. Trots den omfattandeforskningen om varumärken och varumärkesutvidgningar mot nya varor och tjänster finns det knappt någon alls forskning om varumärkesutvidgningar mot just bankmarknaden. I detta arbete försöker författarna att förklara vad som påverkar utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden.Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell för vad som är viktigt i en utvärdering av en varumärkesutvidgning mot bankmarknaden. Detta genom att utgå från Aaker och Kellers modell från 1990 för sedan utveckla den med variablerna varumärkeskapital, varumärkesförtroende och uppfattad risk.För att kunna se vilka komponenter som är viktiga vid en utvärdering av en varumärkesutvidgning mot banktjänster, har författarna utefter vissa förbestämda kriterier valt tre varumärken. Dessa tre varumärken är Google, Apple och Coca-Cola. I undersökningen kommer dessa varumärken att fiktivt utvidga sina varumärken mot banktjänster. Ur detta uppstår de fiktiva varumärkena Google Bank, Apple Bank och Coca-Cola Bank.Studien som genomförs i arbetet är en kvantitativ enkätundersökning, där respondenternas attityder mot de tre varumärkena och deras fiktiva utvidgningar mot banktjänster undersöks. Enkäten är baserad på och avser att mäta de fyra faktorerna i den utvecklade modellen.Resultaten från undersökningen visar att endast faktorerna passning och uppfattad risk visar på ett statistiskt signifikant samband med utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot banktjänster. Från den utvecklade modellen som undersökning avsåg att mäta kan därför deresterande faktorerna än passning och uppfattad risk tas bort. Det vill säga att varumärkeskapitalet, varumärkesförtroendet, uppfattad kvalitet och svårighet inte visar på något statistiskt samband med utvärderingen av en varumärkesutvidgning mot banktjänster och därför inte kan vara med i den utvecklade modellen.

Författare

Joel Karlsson Daniel Löfgren

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..