Sök:

Sex Sigma vid Coca-Cola Drycker Sverige AB

ett DMAIC-projekt för att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen


Detta examensarbete är utfört på Coca-Cola Drycker Sverige AB. En av de största produktionskostnader som företaget har är koncentratet för dryck som köps in från the Coca-Cola Company. Innan projektstart visste Coca-Cola Drycker Sverige AB att svinnet av dryck under produktionsprocessen var stort men hade ingen kunskap om vilka faktorer som orsakade svinnet. Coca- Cola Drycker Sverige AB har för ett par år sedan implementerat förbättringsverktyget Sex Sigma i sin organisation och detta projekt har bedrivits som ett Sex Sigma-projekt. Syftet med detta projekt har varit att kartlägga var i processen svinn av dryck uppkommer, föreslå förbättringsåtgärder samt implementera förbättringsåtgärder med avseende på att minska svinnet av dryck i produktionsprocessen. Projektet inriktades på en av produktionslinjerna där återvinningsbara petflaskor produceras. Tio stycken faktorer identifierades som orsaker till svinnet och tappmaskinen var den del i produktionsprocessen som stod för största delen svinn av dryck. Projektet inriktades därför på tappmaskinen och det visade sig att svinnet av dryck vid tappmaskinen främst berodde på bristande underhåll och felaktiga inställningar. Ett antal förbättringsförslag har föreslagits och förbättringsförslagen har delats upp i kortsiktiga förslag, som kan införas direkt utan investeringar, och långsiktiga förslag, som kräver planering och investeringar. Ett av dessa förslag, införandet av styrdiagram i syfte att styra fyllnadsprocessen, har implementerats. De föreslagna förbättringarna beräknas ge Coca-Cola Drycker Sverige AB en besparing på 940 000 kronor per år.

Författare

Fredrik Gunnerfalk

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..