Sök:

Ledarskap för ökad närvaro

en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB


När företag genomför förändringar i syfte att öka närvaron hos medarbetare är det viktigt att veta att förändringen leder till den förväntade effekten. Syftet med det här examensarbetet är därför att skapa en djupare förståelse för hur företag genom ledarskap kan öka medarbetares motivation att närvara. Det gör vi genom att svara på vad som leder till ökad motivation att närvara och hur ledare kan agera för att motivera medarbetare att närvara. Vi besvarar frågorna genom att med hjälp av en litteraturstudie skapa en teoretisk referensram. Därefter testar vi den teoretiska referensramen genom en fallstudie på Coca-Cola Drycker Sverige AB. I fallstudien undersöker vi om ledare som har ageranden som enligt den teoretiska referensramen leder till ökad motivation att närvara, även har en effekt av högre närvaro hos sina medarbetare. Vi undersöker även om medarbetare som upplever de faktorer som leder till motivation att närvara, har högre närvaro som effekt av sina upplevelser. Resultaten från fallstudien indikerar att den teoretiska referensramen går att använda i praktiken för att ge råd till företag. Det vill säga råd om hur företag kan fokusera en förändring av ledarskapet för att öka motivationen att närvara hos medarbetare. Vi har, utifrån studien, kommit fram till att det finns nio faktorer som leder till motivation att närvara. De är användandet av mål, en tydlig arbetsroll, goda medarbetarrelationer, uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, variation, självständighet, återkoppling och delaktighet i beslutsfattande. Vi kom även fram till 57 ageranden som ledare kan ha för att medarbetare ska uppleva dessa faktorer. En förändring av ledarskapet i syfte att öka närvaron hos medarbetare bör därför fokusera kring de nio faktorerna och agerandena för att leda till den förväntade effekten.

Författare

Anna Hollman Sofia Lund

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..