Sök:

Kommunikation - en intern angelägenhet?

Intern kommunikation är en viktig del inom ett företag och något som används dagligen. Om informationen från ledningen inte kommer fram till medarbetarna kan det ha förödande konsekvenser. Informationens väg ska helst innehålla så lite brus som möjligt för att den ska komma fram så snarlik den var när den skickades från ledningen. Det spelar även roll vilka kommunikationskanaler som används då ledningen och medarbetarna kan ha olika åsikter om vilka som är effektiva. Skvallret är också en faktor som kan påverka informationen, både positivt och negativt.Vi har gjort en fallstudie på Coca Cola Distributören AB som är ett dotterbolag till Coca Cola Drycker Sverige AB. Vi har undersökt hur informationsspridningen går från ledningen genom mellanledet, som utgörs av mellancheferna, ner till medarbetarna. Vi har observerat vilka kanaler ledningen använder och vilka de och medarbetarna föredrar. Åsikterna har märkbart varit olika. Vi har även behandlatfeedback för att identifiera om medarbetarnas åsikter tas till vara. Den informella kommunikationen har också bearbetats för att notera om den har en negativ eller positiv inverkan på informationsspridningen.Insamlat materiel har vi fått genom att utgå från använda teorier. Vi har utfört personliga intervjuer med relevanta delar av hierarkin: ledningen, mellanchefer, lagerarbetare och chaufförer.Syftet med vår uppsats är att identifiera brus och val av kanal i kommunikationsprocessen mellan ledning och medarbetare. Vidare kommer CCD informeras om de brister som finns inom den interna kommunikationen. Detta kan medföra ökad trivsel på arbetsplatsen samt en ökad konkurrenssituation för företaget.

Författare

Therese Eriksson Sandra Markulic

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..