Sök:

Integrering av ISO 14001 i befintligt kvalitets- och
miljöledingssystem

fallstudie vid Coca-Cola Drycker
Sverige AB


För att förbättra sitt miljöarbete och samtidigt ge sig själva en konkurrensfördel eller för att undvika konkurrensnackdelar väljer allt fler företag att införa ett miljöledningssystem. De flesta organisationer väljer att införa ett system som certifieras enligt tredje part för att dra mesta möjliga nytta av det. Det vanligaste och mest accepterade av dessa certifierbara system är ISO 14001 och det är konstruerat så att alla företag skall kunna använda det, oavsett verksamhetsområde eller storlek. Avsikten med denna rapport är att undersöka om ISO 14001 alltid är applicerbart. För att genomföra detta görs en fallstudie vid Coca-Cola Drycker Sverige AB, som ingår i den multinationella koncernen The Coca-Cola Company. Denna organisation valdes eftersom The Coca-Cola Company är mycket måna om sitt varumärke och därmed har en oerhörd mängd interna regler inklusive ett eget miljöledningssystem. Fallstudien genomfördes på två nivåer, en teoretisk jämförelse av kravdokument och en praktisk kontroll av funktion genom konstruktion av styrrutiner. Den praktiska kontrollen avgränsades till att gälla områdena avfall, kemiska produkter och pH-värde i avloppsvatten. Resultatet av studien visar att ISO 14001 är fullt integrerbart även i detta mycket komplicerade system av regler och begränsningar. Detta gäller dock under förutsättning att en organisation inte i förväg beslutat vilka miljöaspekter man avser arbeta med. Ett sådant förfarande motsäger kravet på värdering och identifiering av betydande miljöaspekter enligt ISO 14001.

Författare

Thomas Olsson

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..