Sök:

Ständiga förbättringar i praktiken

konkreta exempel från verkligheten


Författarna till examensarbetet har intervjuat tre företag som tillsammans lämnade in över 15 000 förbättringsförslag år 2010. Avsikten med examensarbetet var att finna exempel på hur företag arbetar med Ständiga förbättringar i praktiken.Examensarbetet påbörjades med en litteraturstudie med Ständiga förbättringar som bas. Litteraturstudien fokuserade på implementering av Ständiga förbättringar, dess framgångsfaktorer och fallgropar. Efter detta genomfördes intervjuer på tre företag med en kvalitetsansvarig och en operatör i den mån det gick. Staffan Olsson, Operation Excellence Manager på Coca-Cola Enterprises Sverige AB, Håkan Lööw, Operations Manager, och Mulugeta Gerzgher, teamleader på sterilavdelningen på St. Jude Medical. Till sist intervjuades Åke Junland, verksamhetsutvecklare, Andreas Ottestig, kvalitetscontroller och Lena Dalhammer, operatör på produktionslinjen för Kexchoklad på Cloetta. Efter detta analyserades resultat och jämfördes med litteraturstudien. Utifrån Sörqvist (2004) nyckelfaktorer gällande förbättringsarbetet kategoriserades företagens framgångsfaktorer. Nyckelfaktorerna är ledningens förtroende, förankring, struktur samt återkoppling av resultat och progression. Från varje kategori har vi sedan valt ut ett företag som haft ett tydligt och enkelt arbetssätt inom varje kategorisering och beskrivit detta närmare. Inom ledningens förtroende, arbetade alla företag mycket snarlikt varpå det praktiska exemplet är från alla tre. Detta exemplifieras genom att alla förbättringar som medarbetarna tycker de kan genomföra utan hjälp är upp till dem själva att genomföra. På så vis blir de delaktiga och äger arbetsmetoden.Inom förankring av Ständiga förbättringar utmärkte sig Coca-Cola som arbetar aktivt med Ständiga förbättringar. De har påbörjat ett nytt initiativ med en ny intern blogg. Bloggen handlar uteslutande om Ständiga förbättringar och de anställda kan på daglig basis läsa om Ständiga förbättringar i en mer avslappnad form.Inom struktur står Cloetta som exempel för en praktisk arbetsmetod. Cloetta använder sig av en förbättringstavla där förslag till förbättring skrivs ner på ett kort och sätts upp. Förslagen diskuteras sedan på nästa förbättringsmöte och handlingsplan upprättas samt att kortet flyttas till nästa steg.Inom återkoppling av resultat och progression valdes St. Jude Medical tack vare att de arbetar med sitt CI-board. CI står för Continuous Improvement och denna grupp är specifikt skapad för utveckling och återkoppling av förbättringsarbetet på företaget. CI-boarden är en centraliserad grupp och fungerar som ett coachorgan inom förbättringsfrågor för St. Jude Medicals interna kunder. En stödfunktion som denna kan vara av stor betydelse för ett företags mellanchefer som då känner ett stöd från en intern, men samtidigt extern, expertgrupp inom förbättringsfrågor.Alla tre företagen arbetade långsiktigt med Ständiga förbättringar och satte hela tiden nya, högre mål. Den svagaste punkten enligt alla tre företag var spridning av ?best practice? där inget av företagen ansåg sig ha ett bra system för detta.

Författare

Banke Andersson Fredrik Algurén

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..