Sök:

Sökresultat:

25 Uppsatser om Antropologi - Sida 1 av 2

Antropologens roll på slagfältet : En studie av den etiska debatten angående Human Terrain System

Den här studien syftar till ett belysa och problematisera kring Antropologins närmande av det militära sammanhanget. 2007 utformade USA:s armé en plattform som skulle koordinera och hantera civil kompetens inom områdena Antropologi och statsvetenskap. Ämnen som på olika sätt analyserar den ?mänskliga terrängen?. Konceptet ?Human Terrain System? lanserades där akademiker från samhällsvetenskaperna fick söka sig till den militära kontexten för att hjälpa militära beslutsfattare att förstå kulturen, de socioekonomiska förhållandena och religionens roll mm.Hur förhåller sig antropologer till Human Terrain System? Vilka perspektiv finns på Antropologin som en del i en militär kontext? Genom att svara på dessa frågeställningar belyses olika resonemang på den tillämpbara Antropologin i en militär kontext utifrån den rådande etiska debatten som återfinns inom disciplinen.Implementerandet av Antropologiska kunskaper i en den militära kontexten har föranlett till en debatt inom den Antropologiska disciplinen.

"Nu måste ni lyssna på oss" : Kontext och betydelse av den svenska vårdstrejken 2008

Den här studien tar fasta på kontexten och betydelsen av 2008 års svenska vårdstrejk och utreder dess motivationer. Studien utgår från tre kvinnliga sjuksköterskor, som alla deltog aktivt i strejken..

Klimatförändringarnas antropologi : En kvalitativ studie av förhållningssätt till klimatförändringar bland boende i Östergötland

Denna studie syftar till att uppmärksamma uppfattningar om klimatförändringarna utifrån fem informanters perspektiv och med kopplingar till relevant litteratur inom klimatområdet. Viktiga aspekter av klimatförändringar som diskuteras är informanternas syn på människans inverkan på klimatet, fördelningen av ansvar och viljan till förändringar och uppoffringar..

Behandla människan, inte symptomen! : En studie av komplementärmedicin

Den här studien fokuserar på komplementärmedicin ur fyra informanters perspektiv och med kopplingar till aktuella vetenskapliga diskussioner och strömningar. Bakgrunden till studien är en ökande användning av komplementärmedicin i samhället och livliga debatter kring dess vetenskapliga status. Syftet är att genom kvalitativa metoder belysa viktiga aspekter av informanternas användning av komplementärmedicin. Mycket uppmärksamhet ägnas åt informanternas syn på de olika metodernas effektivitet, hur denna definieras och vilka konkreta resultat informanterna strävar efter eller upplever..

Antropologi eller estetik? En studie av definitionen och användningen av begreppet mångkultur i svenska dagstidningar under Mångkulturåret 2006

The purpose of this study is to examine how the concept multiculture has been defined and used in selected articles, which were published during the year 2006 and the following month. The study is based on five Swedish newspapers, from which 57 single articles were chosen and divided into total seven categories and dimensions which were partly developed from the theoretical base and partly from the chosen material itself. By using a qualitative analysis I have found following: In most articles the concept multiculture is used in an anthropological sense, meaning that the presence of several anthropological cultures is claimed before the concept multiculture can be real. An anthropological culture is of varying size and contents, in the majority of the articles an anthropological culture consists of a non-western and foreign country but can also represent a region or a continent. Aesthetic culture is, for the most part, used primary as an aid to define the current anthropological culture and not to stand for its own belonging to a specific genre..

Flexibelt badkar för Dimma

Arbetet du nu läser är ett samarbete mellan badkarsföretaget Dimma och designstudenten Erik Melin från Malmö högskola. Det är en kandidatuppsats i ämnet produktdesign och behandlar studier i designämnet, med fokus på badkarsdesign. Projektet går ut på att hitta en lösning som gör att företaget Dimma - som är specialiserade på badkar - kan tilltala kunder som hellre köper dusch än badkar. Problemet som skall lösas är hur man på bästa sätt kombinerar en dusch och ett badkar - för att tjäna maximalt med plats och vinna nya kunder till företaget. Lösning är en: utrymmesbesparande badkarsprodukt där en speciell fällprincip gör att karet kan förvaras hängande när det inte används. Produkten kan beskrivas som en badbalja för vuxna där det sittande badet utforskas. Metoderna som används är litteraturstudier i följande ämnen: utrymmesbesparande designlösningar, materialkunskap, Antropologi och varumärkesstrategi. Insamlingen av data görs genom intervjuer och enkäter och den kreativa metod som används är; skissen - som verktyg för produktutveckling och idégenerering..

Viracocha Inkas mytiska profetia : ett religionsvetenskapligt perspektiv på andinsk mytologi

Studiens frågeställning har inriktats mot en kontroversiell tanke, en apokalyptisk sådan. Med frågan; Berodde Tawantinsuyus (dvs. inkas eget namn på sitt rike) snabba fall på en utsaga att det inom den andinska kosmologin, med fokus på Inka, fanns en konsensus rörande kosmologisk apokalyptisism?, söktes svaret ur två vitt skilda traditioner. Den ena var att studera den konventionella andinska vetenskapens rön, dvs.

Maasai-folkets sång- och dansinlärning : En MFS-studie om hur barn i maasaifolket lär sig musiktraditionerna

The purpose of this study is to examine how the children in the Maasai villages in Tanzania are learning the Maasai?s musictraditions and ngoma. What is the importance of the school compared with the family?Tanzania has an old tradition of ngoma of many different cultures. The Maasai?s are a nomadic people and have traditions of their own.To get answers for the purpose of this study, these questions have been formed:How do the children learn the Maasai?s musictraditions?When do the children learn the Maasai?s musictraditions and start to practise them?What role and significance do the school have when it comes to teaching the Maasai?s musictraditions?For this study I have interviewed three informants who have good knowledge about the Maasai?s and their traditions.

Ditt Nya Hageby - en etnografisk undersökning av en social verksamhet

The study explores different aspects of how a social organization is created and maintained in the space between the institution and the individual. Based on fieldwork, participant observation and individual interviews in the housing estate of Hageby, Norrköping, this ethnographic study examines how and why the organization ?Ditt Nya Hageby? was created, as well as the unanimity between the purpose of the organization and the engagement of the members. Two projects within the organization are especially examined, along with the roles of the two members behind them. The study presents three perspectives from which ?Ditt Nya Hageby? can be viewed.

Human Terrain System : En kartläggning av debatten kring vetenskapsetik

Antropologer anställs idag av amerikanska försvarsmakten inom Human Terrain System. Denna enhet skall med sin expertiskunskap leverera socio-kulturell data till militära beslutsfattare på högre nivåer. Detta har i USA vållat stor debatt, främst vad gäller den vetenskapsetiska aspekten av projektet. Kritiker till HTS menar att det strider emot vetenskapsetiska riktlinjer och god vetenskaplig sed att bedriva forskning på människor där risk föreligger att de kan komma till skada. Syftet bakom uppsatsen är att kartlägga debatten för att se hur denna har förts mellan debattörerna.Debatten har analyserats utifrån artiklar, internetmaterial, samt litterära källor.

En Annan berättelse om världen : Om grön anarki och existentiell befrielse

ABSTRACTErik Ageberg: Who's that girl? ? Skivbolagskultur och dess påverkan på Robyn. Uppsala Universitet: Institutionen för Musikvetenskap. C-uppsats, 2006.Robyn has been one of the most successful Swedish pop stars during the last decade. She has during these ten last years gone from being a young star to being the owner of her own record label, Konichiwa Records.

Den gudomliggjorda människan :  En analys av E.W. Kenyons lära om tro och perfekt hälsa

This essay analyzes the doctrines of the revival preacher E.W. Kenyon (1867-1948), such as perfect health, faith and positive thinking. Two of his late works from 1941 and 1942 is analyzed and contextualized referring to the contemporary New Thought movement, Christian revival movements and religious pragmatism in America during the late 19th century continued into the 20th century. Kenyon?s anthropology, his soteriology and epistemology is showed to be pneumocentric in a way that can be compared with the New Thought movement, but also has connections to Christian revival theology and Christian mysticism.

Landskapets antropologi : Om människor, platser och relationer dem emellan

Syftet med arbetet var att undersöka hur skolan ser på kost och hälsa, samt elevers matvanor. Hur viktiga är dessa frågor för skolan, finns strategier för ett arbete kring detta? För att nå syftet har intervjuer gjorts med representanter för statliga skolmyndigheter ? Myndigheten för skol-utveckling (MSU) och Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF). Även kommunala kostchefer och gymnasierektorer från två olika kommuner (Leksand och Gävle) har intervjuats. Resultatet av undersökningen är att det råder skilda uppfattningar om kost- och hälsofrågorna hos dessa ansvariga för skolan.

Förvandling : från verklighet till fiktion

The purpose of this study is to describe some primary school teachers understanding of language development and approach of first and second language speakers with Arne Tragetons Writing to reading, for pupils in early ages.By using a qualitative method with interviews and participant observations and informal conversations, the basis for the survey was collected. Four teachers in three schools participated. The proportion of second-language pupils at each school was 35%, 17% and 0%. My theoretical starting point in the study was the hermeneutic research tradition, which has been used to interpret and understand the collected material. Theories of behaviorism, constructivism and socio-cultural perspective has been used in the analysis part of this study.

Vattenapeteorin: Paradigmskifte eller pseudovetenskap?

The Aquatic Ape theory was first formulated by Alister Hardy in year 1960. All from the beginning the theory has been criticized, ridiculed, ignored and a source to strong feelings in the anthropological community. The purpose of this essay is to investigate why the Aquatic Ape theory is so controversial and why it is understood so differently by scientists. After interviews with Swedish scientists and the general community, and after reading of anthropological books, I have tried to show that the aquatic ape-coldness depends on it challenging nature against the anthropological paradigm, which describes human beings as strong, hunting creatures who can live in any environment. The Aquatic Ape theory - on the other hand - picks out one of all these environments and says: "here has our evolution occurred: we have been aquatic apes".

1 Nästa sida ->