Sök:

Human Terrain System

En kartläggning av debatten kring vetenskapsetik


Antropologer anställs idag av amerikanska försvarsmakten inom Human Terrain System. Denna enhet skall med sin expertiskunskap leverera socio-kulturell data till militära beslutsfattare på högre nivåer. Detta har i USA vållat stor debatt, främst vad gäller den vetenskapsetiska aspekten av projektet. Kritiker till HTS menar att det strider emot vetenskapsetiska riktlinjer och god vetenskaplig sed att bedriva forskning på människor där risk föreligger att de kan komma till skada. Syftet bakom uppsatsen är att kartlägga debatten för att se hur denna har förts mellan debattörerna.Debatten har analyserats utifrån artiklar, internetmaterial, samt litterära källor. En pro et contra analys har genomförts och därefter förs en diskussion kring debatten och vilken karaktär argumenten har.Uppsatsen visar på att debatten utifrån valt material, håller god kvalité vad gäller saklighet, hållbarhet och relevans. Den visar även att en god ton hålls mellan debattörerna debatten igenom.

Författare

Dennis Engkvist

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..