Sök:

Sökresultat:

49 Uppsatser om Vietnam war - Sida 1 av 4

Det dubbla uppdraget: relationen mellan INGO och staten i Vietnam

Due to the political system in Vietnam, all organizations in Vietnam need a permit to operate in the country and consequently, have to balance their mission, their main purpose of being in the country, with the fact that they are dependant on the government to give them the permit they need to stay in the country.With this as our basis, the main focus of this essay has been to identify different types of relations that exist between the Vietnamese state and International Non Governmental Organisations (INGOs) in Vietnam. Since we have interviewed people representing INGOs, our result is based on their experience of this relationship. By using Najam's Four-C's Model, we established that the more traditional INGOs which principally provide services, predominantly have a cooperative relationship with the state, whereas radical INGOs which are committed to policy change, mostly have a relationship which is characterised by conflict..

Officiell dollarisering : ett alternativ för Vietnam i valet av växelkurssystem?

I denna uppsats diskuteras valet av växelkurssystem för utvecklingsekonomier. Fokus ligger på Vietnam och en eventuell officiell dollarisering. Utgångspunkten är att Vietnams nuvarande växelkurssystem, fast men justerbar växelkurs, inte är bra. Vi kommer att presentera teorier och kriterier för olika val av växelkurssystem, vilka ekonomier som tillämpar vad och diskutera vad som talar för och emot dessa val. Vidare kommer vi att titta på de ekonomiska förhållandena och Vietnams ekonomiska utveckling.

FDI i Vietnam, Policys och dess effekter

Vietnam genomgick i slutit på 1980-talet en ekonomisk reform som kallades Doi Moi. Ett steg i denna reform var att utländska direktinvesteringar (FDI) tilläts komma in i landet, något som tidigare ej var möjligt. FDI inflödet har haft en viktig roll gällande den ekonomiska tillväxten i Vietnam och har fungerat som en byggsten under landets övergång från en planekonomi. Det finns olika faktorer som påverkar investerares beslut att investera utomlands. För att påverka dessa beslut och därmed försöka öka inflödet av FDI har Vietnam utformat och reformerat flertalet investeringspolicys.

Handelsliberaliseringens effekter på barnarbete : en studie av empiriska data från Vietnam

I uppsatsen har jag undersökt hur sambandet mellan handelsliberalisering och barnarbete ser ut. Uppsatsen inleds med en teori om internationell handel för att tydliggöra vad som sker inom ett land vid en liberalisering av handeln. Därefter presenteras tre olika teorier från mikroteoretiskt nivå som beskriver sambandet mellan handelsliberalisering och barnarbete utifrån olika perspektiv. Varje teori följs upp av ett avsnitt där empiriska data från Vietnam analyseras med hjälp av teorin för att koppla samman teorin med verkligheten. Jag har valt att fokusera på Vietnam för att det är ett bra typexempel av ett u-land som öppnat upp landet för handel med andra länder de senaste årtiondet.

Good Morning, Vietnam! : En studie om hur svenska medieföretag bör gå tillväga för att effektivt anpassa sig till den vietnamesiska kulturen

 Introduction and research question: In the global media field, global expansion has become more common and is a way for media companies to reach out to a broader audience. Both advantages and disadvantages come with a global expansion and there are several cultural differences that have to be considered. This thesis will deal with the cultural differences and discuss how a Swedish media company efficiently goes about establishing in Vietnam. This leads us to this thesis' research question: How does a Swedish media company succeed in Vietnam? Purpose: This thesis' purpose is to find out what media companies do to successfully acclimate to the Vietnamese culture and the important aspects of the cultural differences to consider.Delimitation: In order to present a thesis with greater depth and acquire a deeper understanding, the study is limited to examine Swedish media companies and what intercultural aspects are important to consider when establishing in Vietnam. Method: The research we have done is based on interviews, which we thought could give us the accurate information and a good base to stand on.

En neopatriarkal ordning? Om genderidentiteter och modernisering i Vietnam

This study attempts a literature based reconstruction of the impact of globalisation and modernisation on the gender identities in Vietnam. Recognising the explanatory albeit normative capacity of critical theory ? specifically the feminist and globalisation critical approach ? this thesis argues that in spite of the economic benefits of modernisation, it enhances existing unequal structures. By focusing on women in the labour sector, simultaneously Vietnam's comparative advantage and one of its economically marginalised groups, a contradictory movement can be discovered. Notwithstanding the economic development, a regression in terms of women's possibilities to self-empowerment seems to cancel the benefits for the individual.

Olof Palme och Vietnamkriget : En ros bland hökar som söker en duva

AbstractThis is a story about the Swedish Prime Minister Olof Palme and his struggle against USA´s war in Vietnam in the late 60´s and the early 70´s. We follow the young Palme from his childhood to his travels to America and Asia, there he learns what true poverty means. Further we see Palme change side from his conservative background to a new social idealist. In Prag he learns to truly mistrust communism, an ideology he later in life paradoxical will be accused to stand for. Palme´s politic interests seems to take a great step forward when he starts to write articles in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet, there he?s writings take more and more colour from Palme´s own politic stands.

Vietnams medlemskap i WTO – En möjlighet till minskad korruption?

: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur korruptionen i Vietnam påverkar företagsverksamheten ur företagens och organisationernas perspektiv. Vidare är syftet att redogöra för vad företagen och organisationerna anser att Vietnams medlemskap i WTO kan bidra med för att minska korruptionsrisken. Vi ser att påverkan av korruptionen på företagsverksamheten uppfattas av samtliga företag och organisationer som negativ. WTO och dess medlemskap bedöms kunna påverka genom ökad transparens, öppenhet och tydligare spelregler. WTO och dess medlemskap skulle utöver dagens inflytande också genom att bli berättigade till sanktioner mot landet, kunna minska korruptionen.

Vietnams medlemskap i WTO ? En möjlighet till minskad korruption?

: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur korruptionen i Vietnam påverkar företagsverksamheten ur företagens och organisationernas perspektiv. Vidare är syftet att redogöra för vad företagen och organisationerna anser att Vietnams medlemskap i WTO kan bidra med för att minska korruptionsrisken. Vi ser att påverkan av korruptionen på företagsverksamheten uppfattas av samtliga företag och organisationer som negativ. WTO och dess medlemskap bedöms kunna påverka genom ökad transparens, öppenhet och tydligare spelregler. WTO och dess medlemskap skulle utöver dagens inflytande också genom att bli berättigade till sanktioner mot landet, kunna minska korruptionen.

Komplementära metoder för att lindra smärta hos barn i Vietnam : En empirisk studie med kvantitativ ansats.

Bakgrund: komplementära smärtlindringsmetoder har inom hälso- och sjukvården visat sig vara effektiva vid smärttillstånd hos barn. Det är därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om dessa metoder.Syfte: att beskriva vietnamesiska sjuksköterskors kunskap om samt användning av komplementära behandlingsmetoder för barn med smärta.Metodbeskrivning: data samlades in med hjälp av enkäter under hösten 2012 på ett barn- och kvinnosjukhus i Da Nang, Vietnam. I denna studie analyserades sjuksköterskors kunskap om komplementär smärtbehandling hos barn med hjälp av IBM SPSS Statistics för Windows software. Sambandet mellan kunskap och användning undersöktes.Huvudresultat och slutsats: kunskapen om komplementära metoders betydelse visade sig vara hög, medelvärde 4,45. Användningen av komplementära smärtlindringsmetoder visade sig variera.

Följsamhet till hygienrutiner på National Hospital of Pediatrics i Hanoi, Vietnam

Introduktion/Bakgrund För att förhindra spridning av vårdrelaterade infektioner är det viktigt med en hög nivå av följsamhet till hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns bara en begränsad mängd forskning på ämnet utförd i Vietnam. Vårdrelaterade infektioner är både kostsamt för samhället och skapar ett stort lidande för de drabbade patienterna.SyfteSyftet är att initiera ett förbättringsarbete inom ämnet vårdhygien genom att observera hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienrutiner på två avdelningar på National Hospital of Pediatrics i Hanoi, Vietnam. Ett övergripande mål är att observationerna leder till att ämnet uppmärksammas av personalen som då kan bli mer medvetna om deras följsamhet till riktlinjernaMetodStudien genomfördes på två sjukhusavdelningar med hjälp av en kvantitativ observationsmetod. Personalens följsamhet till hygienrutiner noterades på ett observationsblad.

Det ihågkomna och det bortglömda : en undersökning om hur fyra historiska händelser presenteras i skollitteraturen

This essay is a textbook study where I aim to review four textbooks regarding some historical events in the subject History. The textbooks are used in junior high school and the historical events are as follows: the genocide that happened in Congo during the leadership of king Leopold II, the genocide on Armenians in the Ottoman Empire, the Holocaust and the Vietnam war.By performing this study I wanted to answer these three questions:What differences and similarities can be found in how the events circumscribed?How much space do the various events have and has it evolved through the years 1980-2009?How can this be explained?The study has been analyzed from a post-colonial perspective and the recurring patterns that appear show how the texts are post-colonial. This means that the authors of the textbooks are writing about the same subjects, but in very different ways..

Prevalence and antibiotic resistance of Campylobacter spp. in poultry and raw meat in the Can Tho Province, Vietnam

The aims of the study were to investigate the prevalence and antibiotic resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken and chicken products, and to investigate farmer awareness of antibiotic resistance development. The study was conducted in the Can Tho province in Vietnam during six weeks in October to November 2008. Ninety-six samples from raw chickens were collected from twelve market places and analysed for the presence of Campylobacter. A total of 96 cloacal swabs from 20 farms were obtained and analysed for the presence of Campylobacter. Farmers were asked to answer eight questions concerning the housing of the chickens, modes of handling sick animals as well as use and knowledge of antibiotics and resistance development to antibiotics.

Presence of Japanese Encephalitis virus vectors in Can Tho City

Japanese encephalitis virus (JEV) is a significant vector-borne zoonotic pathogen, causing devastating encephalitis in humans. Its geographical range includes a majority of Asian countries and has also been recognized in some western Pacific areas. The main vectors of JEV are mosquitoes belonging to the genus Culex. Birds and pigs function as hosts and virus amplifiers, whereas humans are accidental hosts. Japanese encephalitis is commonly regarded as a rural disease.

Helikopterns betydelse för de amerikanska styrkorna under Vietnamkriget

Inriktningen på uppsatsen kommer att vara vilken nyttja och vilket behov svensk militär kan ha med helikoptern som verktyg i en militär operation.Ämnet belyses genom en analys av ett historiskt skeende där helikoptern för första gången fick påvisa sina styrkor och svagheter som verktyg i ett konfliktområde.Uppsatsen behandlar den delen av Vietnamkriget, då fokus från många nationer och inte minst närvaro av amerikansk militär var som störst (1965-75). Fokus på uppsatsen kommer att vara vilken effekt helikoptern bidrog med under operationerna i Vietnam kopplat mot krigets grundläggande förmågor. [1]Ämnet är intressant i förhållande till de planerade förändringarna i Försvarsmakten idag, då den luftburna förmågan kan komma att försvinna. Därför är det viktigt att belysa vad helikopterunderstöd kan göra för skillnad i en militär operation.Anledning till att uppsatsen kommer behandla Vietnamkriget är att striderna i Vietnam var de första striderna i betydande omfattning där en armékår nyttjade helikoptrar. Vietnamkriget är även väldokumenterat och ger ett bra underlag för denna typ av arbete.

1 Nästa sida ->