Sök:

Handelsliberaliseringens effekter på barnarbete

en studie av empiriska data från Vietnam


I uppsatsen har jag undersökt hur sambandet mellan handelsliberalisering och barnarbete ser ut. Uppsatsen inleds med en teori om internationell handel för att tydliggöra vad som sker inom ett land vid en liberalisering av handeln. Därefter presenteras tre olika teorier från mikroteoretiskt nivå som beskriver sambandet mellan handelsliberalisering och barnarbete utifrån olika perspektiv. Varje teori följs upp av ett avsnitt där empiriska data från Vietnam analyseras med hjälp av teorin för att koppla samman teorin med verkligheten. Jag har valt att fokusera på Vietnam för att det är ett bra typexempel av ett u-land som öppnat upp landet för handel med andra länder de senaste årtiondet. Slutligen diskuteras hur väl teorierna förklarar sambandet mellan handelsliberalisering och barnarbete samt vilka aspekter som belyses i respektive teori. Jag kommer fram till att det finns samband mellan handelsliberalisering och en minskning av barnarbete under speciella förhållanden.

Författare

Jenny Willén

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..