Sök:

Följsamhet till hygienrutiner på National Hospital of Pediatrics i Hanoi, Vietnam

Introduktion/Bakgrund För att förhindra spridning av vårdrelaterade infektioner är det viktigt med en hög nivå av följsamhet till hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns bara en begränsad mängd forskning på ämnet utförd i Vietnam. Vårdrelaterade infektioner är både kostsamt för samhället och skapar ett stort lidande för de drabbade patienterna.SyfteSyftet är att initiera ett förbättringsarbete inom ämnet vårdhygien genom att observera hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienrutiner på två avdelningar på National Hospital of Pediatrics i Hanoi, Vietnam. Ett övergripande mål är att observationerna leder till att ämnet uppmärksammas av personalen som då kan bli mer medvetna om deras följsamhet till riktlinjernaMetodStudien genomfördes på två sjukhusavdelningar med hjälp av en kvantitativ observationsmetod. Personalens följsamhet till hygienrutiner noterades på ett observationsblad. Bedömningen av observationerna gjordes med hjälp av riktlinjer från Världshälsoorganisationen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Resultat 43 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen utförde handhygien på ett korrekt sätt enligt hygienriktlinjer. 17 procent av personalen använde handskar korrekt. Eftersom det inte fanns några plastförkläden på avdelningarna var följsamheten till de riktlinjerna 0 procent.?Diskussion Resultaten av studien visar att det finns förbättringspotential gällande följsamheten till hygienrutiner på avdelningarna. Vikten av följsamhet till hygienrutiner är något som hälso- och sjukvårdspersonal behöver bli kontinuerligt påminda om. Mer forsking behövs angående följsamhet till hygienrutiner i Vietnam.

Författare

Emma Vasell Johanna Hansson

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..