Sök:

Sökresultat:

2792 Uppsatser om Volvo Construction equipment - Sida 1 av 187

Kategorisering av idésyften : En kvalitativ analys av idéer i Volvo Construction Equipment?s idéhanteringssystem

Syftet med detta examensarbete är att på uppdrag av Volvo Construction equipment hitta en metod för att hantera och kategorisera idéflödet i deras idéhanteringssystem Interact. Den metod som användes var kvalitativ innehållsanalys. Slutsatsen är att metoden gick att använda för att kategorisera idéflödet men att ett material som sträcker sig över många ämnen tenderar att sänka tillförlitligheten på resultatet. Vidare bedöms materialet som detta arbete har producerat kunna användas för att bättre ta tillvara på idéer, vilket uppskattas av Volvo Construction equipment..

Investeringsuppföljningar : - En fallstudie på Volvo Construction Equipment i Braås

Titel: Investeringsuppföljningar ? En fallstudie på Volvo Construction equipment i BraåsSeminariedatum: 2011-06-01Ämne/kurs: 2FE13E:3Författare: Aleksandar Stamenkovic och Donald BergströmHandledare: Anders JerrelingExaminator: Fredrik KarlssonNyckelord: Post-audits, Capital Budgeting, Investments, Performance Evaluations, ROI, RI, AARRSyfte: Syftet med detta ämnesfördjupande arbete är att förklara de problem som uppstår när avsaknad av investeringsuppföljning föreligger, samt att förklara för hur rutiner av uppföljningar kan organiseras.Metod: Valet föll på att göra en kvalitativ fallstudie gällande Volvo Construction equipment i Braås. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts med fyra stycken respondenter på anläggningen. Detta ämnesfördjupande arbete har utförts enligt en deduktiv metod och en diskussion förs angående arbetets validitet och reliabilitet.Teori: Den teoretiska referensramen behandlar relevant teori gällande investeringar och uppföljning, vidare behandlas även kortfattat de metoder som används för att bedöma investeringars lönsamhet på Volvo Construction equipment i Braås.Empiri: Det empiriska avsnittet redovisar data från de semistrukturerade intervjuerna som fördes med personal på anläggningen i Braås. Dessa bestod av ekonomichefen, controllern samt två projektledare.Slutsats: Resultaten som presenteras behandlar komplexiteten med att följa upp investeringar enligt dess faktiska kassaflöden och förkastar därmed en sådan uppföljning för Volvo Construction equipment i Bråas.

DFM för Lasersvetsning

 The purpose with this thesis was to develop a designguideline which will simplify the development of new products that will be laser welded. The need for this thesis has come forward from the quality problems that Volvo Construction equipment, Components Division is having with their laser welding manufacturing unit. The reason for the problems emerges from the bad communication between the development unit and the manufacturing unit within the company when the products produced today was developed. This resulted in products that were hard to and in some cases almost impossible to weld. To avoid these problems from occurring again it was needed to gather the experiences within this area and compile it and present in a brief a pedagogical manner. The information for the groundwork of our results has been gathered by interviews of several key persons in Volvo Construction equipment, Components Division.

Förpackningseffektivitet vid Volvo construction equipment
AB, Component division

Vid Volvo Construction equipment AB, Component division i Eskilstuna, har nedväxling i förpackningsstorlekar genomförts som en del i en omfattande omställning mot Volvo Production System och Lean. Genom att producera med mindre satsstorlekar och hemtagningskvantiteter, vill Component division sänka sin kapitalbindning och bli flexiblare mot variationer i produktionen. Dessvärre påverkar nedväxlingen förpackningskostnaden till följd av ytterligare hantering, transport och administration. För Component division är det viktigt att få en god uppfattning om hur alla förpackningskostnader utvecklas med tiden. De vill i framtiden följa ett lämpligt nyckeltal för att se hur effektiva de är inom förpackningslogistik samt hur beslut och förändringar påverkar kostnaden.

Investeringskalkylering : En benchmarking av Volvo Construction Equipment

Uppsatsen innefattar en intern benchmarking för Volvo Construction equipment, Arvika, Hallsberg, Eskilstuna och Braås. En kartläggning utifrån intervjuer ska göras över de investeringskalkyleringsmetoder som används i dagsläget. Syftet är att arbeta fram en mall för investeringar inom Operations Sweden, där samtliga involverade använder samma beräkningsmetoder och parametrar i sina bedömningar.Volvo Construction equipment tillverkar anläggningsmaskiner. De fyra fabrikerna bildar tillsammans gemenskapen Operations Sweden. Inom Operations Sweden tas beslut om ett investeringsprojekt ska genomföras eller ej.

Bullerreduktion av hytt på Volvodumprar : Undersökning, mätning och analys

Too high levels of noise lead to various health problems and cost society billions of SEK peryear. In this thesis we have examined a model of the A40E articulated hauler at VolvoConstruction Equipment in Braås. We have tried to reduce cabin noise in an articulated hauler,while also providing a way on how to proceed with a machine when the cabin does not measureup to the sound requirement. The best way to find leaks were with a reference source of model4205 and its speaker HP 1001 from Brüel & Kjaer in the cab and then walk around and listen towhere the reference source was more prominent. In this way, we found that the edges and theplugs were sensitive areas.

Target Costing i produktutvecklingsprocessen : En studie på Volvo Construction Equipment i Braås

Bakgrund: Produktutvecklingsprocessen har på senare tid kommit att ses som en strategisk aktivitet som är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens utförande och kostnader till stor del fastställs innan tillverkning påbörjas. ?Target Costing? har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk kostnadsstyrning som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader. Metoden används för att integrera kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen i samstämmighet med kundkrav och företagets egna vinstkrav.Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ?Target Costing? används i produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction equipment i Braås för att ge kunskap till nya potentiella användare.

Monteringsupplägg: examensarbete angående axelmonteringen på
Volvo CE Components

Rapporten undersöker Volvo Construction equipment Components axelmontering för axlar till Dumper och Hjullastare. Arbetet har utförts med intervjuer, studiebesök på andra fabriker och en detaljerad studie av monteringsavdelningen och dess angränsande avdelningar vilka levererar artiklar till monteringsstationerna. Undersökningen har resulterat i ett förslag där fördelarna av en stationsbaserad montering och fördelarna med en linjemontering kombinerats. Arbetet presenteras i rapporten och i en dator animerad 3D simulering av förslaget till en ny monteringslayout. Jag anser att Volvo CE Components och montörerna på monteringsavdelningen skulle gynnas av monteringslayouten som redovisas i rapporten..

Förbättring av leveranssäkerheten vid Volvo Construction
Equipment Components genom flaskhalsstyrning

Syftet med examensarbetet är att ta fram förbättringsförslag som höjer leveranssäkerheten för transmissioner och axlar vid Volvo Construction Equipment Components (CMP) i Eskilstuna. För att möjliggöra detta har en tydlig bild över företagets situation idag skapats. Enligt kunderna anser CMP vara en av de sämsta leverantörerna, vilket verifierades när den genomsnittliga leveranssäkerheten uppmättes till 30% i den utförda undersökningen. Den dåliga leveranssäkerheten är till stor del egengenererad och skapas genom en ond cirkel av länkade problemområden. Den onda cirkeln börjar med dålig leveranssäkerhet vilket medför svängningar i produktionen som förstärks genom sättet att planera och anskaffa material.

Förlustsänkning i drivlina : En simuleringsmodell av hjulaxel till anläggningsmaskiner

Med ökad fokus på miljöpåverkan och bränsleekonomi vill Volvo Construction equipment öka verkningsgraden på sina anläggningsmaskiner. På avdelningen för drivlineutveckling jobbar man bland annat med att sänka förlusterna i växellåda och hjulaxel på hjullastare och dumper. För att underlätta detta arbete har en simuleringsmodell som beskriver förluster i hjulaxlar tagits fram. Denna rapport beskriver framtagning av modellen, verifiering av modellen och vilka framtida användningsområden modellen lämpar sig för.Simuleringsmodellen är uppbyggd av ett antal komponentmodeller. Komponentmodellerna innehåller formler för respektive komponent i hjulaxeln.

Framtagande av OEE-mall

At Volvo Cars Torslanda's paint shop there is a requirement to in a fast and effective way get an overview of the plants capacity. Therefore a capacity template was constructed as a tool for the engineers at Volvo several years ago. This template has during the years become complicated and outdated. Thus this thesis work will resort as a new capacity template, built from scratch. The new template has been built up based on requirements from Volvo and the concept of OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Metodik för analys av batteriets laddningscykel i entreprenadmaskiner : Prototypbyggnad och teori

Volvo Construction equipment AB, Volvo CE, är en global tillverkare av entreprenadmaskiner. Detta exjobb fokuserar på batterierna i dessa entreprenadmaskiner som försörjer maskinens elsystem och startmotor vid start.Med dagens teknik ställs nya krav på strömförsörjning i entreprenadmaskiner. Den största skillnaden är att förbrukare är igång när motorn är avstängd och strömförsörjningen kommer enbart från batteriet. Ett startbatteri av bly-syra typ är inte konstruerad för detta användningsfall. Volvo CE jobbar därför med att ta fram kunskap om hur laddningen i batterierna används och cyklas under drift.Frågeställning om vilka parametrar och trender som är relevanta för att utvärdera batteriladdning har behandlats i detta arbete.

Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur ett produktionsperspektiv ? Volvo CE AB i Braås

Denna rapport i form av examensarbete för utbildningsprogrammet Managing Technology and Business Projects, är en del i Volvos framtida produktions-/ produktstrategier.Uppsatsens syfte är att ur ett produktionsperspektiv understödja Volvo Construction equipment i Braås i strävan mot en ökad modulindelning av ramstyrda dumprar, som en del i utvecklingsarbetet för en effektivare produktion. Resultat har uppnåtts genom analys av intern och extern benchmarking jämfört med den teori som finns inom ämnesområdet modulindelning. Huvudresultatet visar att teorin och verkligheten skiljer sig genom att modulindelning ska anpassas individuellt utifrån varje företag och inte fungerar som en generellt applicerbar process. Slutsatsen visar att Volvo CE i Braås måste utveckla en egen handlingsplan och kravspecifikation utifrån egna definitioner som är skräddarsydda specifikt för företaget.I rapporten presenteras förslag till ovanstående handlingsplan för modulindelning på Volvo CE i Braås..

Kapacitetsinvestering i kopplingsaxeltillverkningen på Volvo
CE

Examensarbetet har utförts på Volvo Construction equipment AB Component Division i Eskilstuna. Företaget tillverkar drilvlinekomponenter till bland annat hjullastare och ramstyrda dumpers. Företaget befinner sig i en expanderande fas med ökande volymer och på vissa håll har taket för bearbetningen nåtts. Kopplingsaxeltillverkningen är en flaskhals i företaget och behöver ses över för att möta de ökande volymerna. Uppgiften har bestått av att utforma en ny layout till bearbetningsgruppen för kopplingsaxlar.

Skanskas säkerhet på arbetsplatsen : Personlig skyddsutrustning

This degree projekt deals with Skanska´s safety at the construction site with focus on personal safety equipment. The purpose of this dissertation is to examine how the rules of personal safety equipment are applied and experienced at Skanska´s construction sites.In October 2004 Skanska started a projekt to make the construction sites more safe. With use of a questionnaire we have made a survey at different construction sites. 80 questionaires have been handed out to Skanska´s employees in the southeast region. While they were handed out we conrolled if the employees at Skanska´s construction sites used head protection, easy visible clothing, safety shoes and identification cards.The result of the survey shows how the rules are applied.

1 Nästa sida ->