Sök:

Förbättring av leveranssäkerheten vid Volvo Construction
Equipment Components genom flaskhalsstyrning


Syftet med examensarbetet är att ta fram förbättringsförslag som höjer leveranssäkerheten för transmissioner och axlar vid Volvo Construction Equipment Components (CMP) i Eskilstuna. För att möjliggöra detta har en tydlig bild över företagets situation idag skapats. Enligt kunderna anser CMP vara en av de sämsta leverantörerna, vilket verifierades när den genomsnittliga leveranssäkerheten uppmättes till 30% i den utförda undersökningen. Den dåliga leveranssäkerheten är till stor del egengenererad och skapas genom en ond cirkel av länkade problemområden. Den onda cirkeln börjar med dålig leveranssäkerhet vilket medför svängningar i produktionen som förstärks genom sättet att planera och anskaffa material. Resultatet blir i slutändan ännu sämre leveranssäkerhet. Symptomen av svängningarna blir överbeläggning, materialbrister och köer vilket genererar långa ledtider. För att dämpa svängningarna rekommenderas CMP att införa flaskhalsstyrning, vilket innebär att allt underordnas de begränsningar som finns i produktionen. För transmissioner är den största begränsningen kapaciteten vid testriggen. Det som skapar dålig leveranssäkerhet för axlar är handhavandefel vid utskeppningen men begränsningen ligger i monteringen.

Författare

Jörgen Lundgren Patrik Nyström

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..