Sök:

Target Costing i produktutvecklingsprocessen

En studie på Volvo Construction Equipment i Braås


Bakgrund: Produktutvecklingsprocessen har på senare tid kommit att ses som en strategisk aktivitet som är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens utförande och kostnader till stor del fastställs innan tillverkning påbörjas. ?Target Costing? har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk kostnadsstyrning som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader. Metoden används för att integrera kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen i samstämmighet med kundkrav och företagets egna vinstkrav.Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ?Target Costing? används i produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås för att ge kunskap till nya potentiella användare. Studien syftar även till att analysera ?Target Costing?-processen på Volvo CE för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Ett bisyfte är att ge förbättringsförslag.Metodval: Data samlades in genom ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer, direkt observation samt dokumentation där intervjuer var den huvudsakliga informationskällan.Slutsatser: ?Target Costing? används som ett kostnadsreduceringsprogram på Volvo CE inom deras produktutvecklingsprocess i syfte att bibehålla sin konkurrenskraft och möta prispress från konkurrenter. ?Target Costing? används inte i enlighet med karaktärsdragen eftersom deras kostnadsreduceringsmål representerar kostnadsgapet och är deras utgångspunkt.

Författare

Jeton Alku Judita Rashiti

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..