Sök:

Sökresultat:

2784 Uppsatser om Volvo Construction equipment - Sida 2 av 186

Gaffeltruckfri produktion : En studie genomförd vid Volvo Construction Equipment

Volvo Construction equipment är en del i koncernen Volvo Group. Volvo Group som är en av de ledande aktörerna i världen på transportlösningar. Volvo Construction equipment utvecklar och tillverkar anläggningsmaskiner i samtliga världsdelar utom Afrika och Oceanien och levererar produkter till kunder över hela världen. I Braås i Småland finns Volvo Construction equipments huvudanläggning för utveckling och tillverkning av ramstyrda dumprar, inom vilket segment de är världsledande.Gaffeltrucken är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsplatsolyckor i Sverige och i snitt anmäls cirka 750 olyckor per år. Företag har med anledning av denna säkerhetsrisk och produktivitetsbegränsningar i allt större utsträckning börjat studera alternativa lösningar för den interna materialhanteringen.

Optimering av produktionsflo?de fo?r hydraultankar : Fo?r en ba?ttre och sa?krare arbetsmiljo?

?Optimizing the workflow of hydraulic reservoir tanks? is a degree project made by Jonas Olsson, student within the faculty of technology and science, during spring semester 2012. The project comprise 22,5 ECTS.Volvo Construction equipment, located in Arvika, was the client in this project. The mentor at Volvo CE was A?sa Barck, and the mentor at Karlstad University was Monica Jakobsson.

Volvos Utvecklingsverkstad : En studie i färgteori och inre miljöer på verkstadsplatser

Den här rapporten avhandlar arbetet med att ta fram ett förslag som förlänger Volvos kärnvärden - kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn, ut i Utvecklingsverkstaden på Volvo Construction equipment, Hauler Loader Business Line, i Eskilstuna. Förslaget är utformat som ett koncept, som ska kunna överföras till andra verkstadsmiljöer på Volvo, om så önskas. Idéförslaget har baserats på en studie av den befintliga Utvecklingsversktaden. En modell av verkstaden i skala 1:50 utformades som presentationsmedium.Vid examensarbetets slut har förslaget presenterats och utvärderats av målgruppen. Den primära målgruppen har varit de anställda på avdelningen.Slutsatserna av arbetet är att en informationsbärande interiör kan formges för att representera ett företags kärnvärden och visa på innovation och framtidstänk.

Analys av skillnader mellan transmissionsprovning i rigg respektive fält för hjullastare på Volvo Construction Equipment

Detta examensarbete syftar till att utreda vilka skillnader som råder mellan livslängdsprovning för transmissioner i rigg respektive fält för hjullastare på Volvo Construction equipment (Volvo CE). Hjullastare benämns maskin i den följande texten. Uppgiften har delats upp i tre delar; ? Kartläggning av riggens uppbyggnad samt vilka tester som utförs i rigg respektive maskin i dagsläget. ? Analysera vilka effekter dagens skillnader i testning har på de transmissioner som provas i rigg respektive maskin.

Säkring av CAM-processen

Volvo Construction equipment Components AB (VCE) har det globala ansvaret för utveckling och tillverkning av drivlinekomponenter inom Volvo Construction Equipment. Ansvarsområdet omfattar dieselmotorer, transmissioner, axlar samt fordonselektronik. I Eskilstuna produceras axlar och transmissioner till dumpers och hjullastare. För att företaget skall kunna vara konkurrenskraftigt i dagens dynamiska situation är det viktigt att ständigt förbättras och skapa förutsättningar för framtida förändringar. Den hårdnande konkurrensen på marknaden medför att tiden mellan nya produktmodeller minskar vilket medför att behovet ökar att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ta fram prototyper.

Utredning av tvättning vid Volvo CE Components

Detta examensarbete är resultatet av en utredning av tvättning och rengöring av produkter som tillverkas på Volvo Construction equipment Components AB i Eskilstuna. Arbetet är uppdelat på två huvudområden, tvättning i processen samt slutgiltig renhet. Skillnaderna mellan dessa är framförallt att det finns fastställda krav på den slutgiltiga renheten för artiklarna men en motsvarande märkning saknas för de olika tillverkningsstegen. Idag tvättas ungefär 70% av TMAs artiklar i en central tvättstation. I och med detta uppstår en hel del problem med ledtider och kvalitet.

Ledare & team utan rätt förutsättningar kan aldrig nå maximal framgång : En studie om tre olika produktionsverksamheter inom Volvo Group

This thesis has been conducted at Volvo Bussar ABunder a period of ten weeks. Within the organizationVolvo, the work is conducted with leaders and teamson every level; from production to top management.They have three tasks, besides executing their dailywork, they are expected to actively work on improvingtheir individual work as well as themselves as persons.The two latter are future value adding activities for theorganization. When doing so, however, it has beennoticed that they often lose the grasp of their dailywork. The question that consequently arises is whythis happens. Is it because of lack of time or it isbecause the co-workers do not have the competenceand simply do not know how they are to execute thethree tasks? Or, is it because the motivation to executethe three tasks is not enough? With this in regard, thestatement of issues for this bachelor thesis were thefollowing: how can the conditions for leaders and theteam be improved, in order for them to execute thesethree tasks.To find out why the execution of these threeassigments did not always succeed, the decision wastaken to conduct a survey and interview study in reallife and at the plants.

Riktlinjer för utformning av manualbilder till Volvo Construction Equipment : En studie av riktlinjer kring utformning av processuella instruktionsbilder

At Volvo Construction equipment outside Eskilstuna a wide range of heavy equipment machines are developed that are used by a variety of industries worldwide. For the handling and maintenance of these machines a deep knowledge is often required. Volvo CE and their dealer Swecon offer courses for both drivers and technicians that last for 1-2 weeks. Out on the workplaces however, the knowledge from these courses need to be supplemented with information from the machine?s operator and repair manuals.

ABC och ekonomisystem : En studie av Volvo Construction Equipment Components AB

The accounting information system comprises budgeting, accounting, and costing. The accounting information system has, traditionally, constituted an integrated system where the different elements collaborate. If ABC is introduced this order is disturbed, since ABC is based on another logic which cannot easily be integrated with budget and accounting. ABC, therefore, is usually used parallely to the conventional costing method. There are, however, companies that have taken its ABC one step further by letting it replace the old costing model and integrate it with the accounting information system.

Arenastaden ? En jämförande studie om attraktiva områden för kontor

This thesis has been conducted at Volvo Bussar ABunder a period of ten weeks. Within the organizationVolvo, the work is conducted with leaders and teamson every level; from production to top management.They have three tasks, besides executing their dailywork, they are expected to actively work on improvingtheir individual work as well as themselves as persons.The two latter are future value adding activities for theorganization. When doing so, however, it has beennoticed that they often lose the grasp of their dailywork. The question that consequently arises is whythis happens. Is it because of lack of time or it isbecause the co-workers do not have the competenceand simply do not know how they are to execute thethree tasks? Or, is it because the motivation to executethe three tasks is not enough? With this in regard, thestatement of issues for this bachelor thesis were thefollowing: how can the conditions for leaders and theteam be improved, in order for them to execute thesethree tasks.To find out why the execution of these threeassigments did not always succeed, the decision wastaken to conduct a survey and interview study in reallife and at the plants.

En jämförelse mellan elnätsbolagens produktivitet

Datum: Juni 2011 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp  Författare: Nathalie Johansson, Michaela Toth och Linda Westin Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Belöningssystem- en fallstudie på Volvo CE om vad de anställda anser om företagets förmåner samt vilka faktorer som motiverar dem. Nyckelord: Belöningssystem, motivation, inre belöningar, yttre belöningar, förmåner & behovsteorier Problem: Företagen har idag blivit allt mer beroende av sina anställda för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt. Det är viktigt att de anställda arbetar mot verksamhetens mål men det är även viktigt att de anställda ser företaget som en attraktiv arbetsgivare, dels för att få behålla medarbetare och dels för att kunna rekrytera. För att säkerställa att det sker använder sig företag av belöningssystem. Inom belöningsbegreppet ingår olika sorters belöningar som fungerar som verktyg till företagen så att de ska kunna uppfylla sitt syfte. Individer motiveras av olika faktorer vilket gör det komplicerat för företag att veta vilka belöningar som är de optimala.

Belöningssystem : En fallstudie på Volvo CE i Eskilstuna om vad de anställda anser om företagets förmåner samt vilka faktorer som motiverar dem

Datum: Juni 2011 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp  Författare: Nathalie Johansson, Michaela Toth och Linda Westin Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Belöningssystem- en fallstudie på Volvo CE om vad de anställda anser om företagets förmåner samt vilka faktorer som motiverar dem. Nyckelord: Belöningssystem, motivation, inre belöningar, yttre belöningar, förmåner & behovsteorier Problem: Företagen har idag blivit allt mer beroende av sina anställda för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt. Det är viktigt att de anställda arbetar mot verksamhetens mål men det är även viktigt att de anställda ser företaget som en attraktiv arbetsgivare, dels för att få behålla medarbetare och dels för att kunna rekrytera. För att säkerställa att det sker använder sig företag av belöningssystem. Inom belöningsbegreppet ingår olika sorters belöningar som fungerar som verktyg till företagen så att de ska kunna uppfylla sitt syfte. Individer motiveras av olika faktorer vilket gör det komplicerat för företag att veta vilka belöningar som är de optimala.

Analys av nötningsfenomen i pappersbaserat friktionsmaterial för våta kopplingar

Våta kopplingar används i automatiska transmissioner för att överföra vridmoment. De primära komponenterna i en våt koppling är de oljesmorda pappersbaserade friktionslamellerna och separationslamellerna gjorda av stål. Volvo Construction equipment (Volvo CE) utvecklar och bygger automatiska powershifttransmissioner med våta kopplingar till sina anläggningsmaskiner. Volvo CE och Luleå Tekniska Universitet (LTU) bedriver tillsammans forskning om våta kopplingar som involverar pappersbaserade friktionsmaterial. De två vanligast förekommande materialen i produktion, i detta examensarbete benämnda som material A och B, testades i en testrigg på LTU.

Ein Volvo, bitte!

Syftet med vår studien var att fördjupa oss inom fusionsteori och dess managementproblematik det innebär, i samband med en fusion. Genom att göra en simulerad fusion mellan Volvo PV och BMW hoppades vi kunna få förståelse för fusionsteori. Förutom detta granskade vi om uppköpet av Volvo PV från BMW:s sida innebär bättre synergieffekter för dessa bägge företagen och om samargbetet gynnar Volvo bättre än vad det gjorde med Ford. Vårt resultat visade att fusionen mellan BMW och Volvo skulle gynna båda företagen. Kvalitéer som de båda företagen besitter skulle stärka de båda varumärken jämtemot deras huvudkonkurrenter.

Investeringskalkylering : en kartläggning och analys av kalkyleringsarbetet på Volvo Construction Equipment

Problems: How does Volvos CE: s four Swedish plants work with investment appraisals? Does the work differ between the plants? If differences exist, what can be improved in order to make the work more uniform?  Purpose: To map the work with investment appraisals at Volvo CE: s four Swedish plats, to analyze differences in work between the plants and give proposals to a more homogenous working.Method: A method of qualitative nature. The study mainly contains raw data from semi structured interviews. Secondary data, such as internal policy documents and documentation of completed investment projects, has supplemented the raw data. Analysis: The mapping shows significant differences in work with investments between Volvo CE: s Swedish plants.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->