Sök:

Investeringskalkylering

En benchmarking av Volvo Construction Equipment

Uppsatsen innefattar en intern benchmarking för Volvo Construction Equipment, Arvika, Hallsberg, Eskilstuna och Braås. En kartläggning utifrån intervjuer ska göras över de investeringskalkyleringsmetoder som används i dagsläget. Syftet är att arbeta fram en mall för investeringar inom Operations Sweden, där samtliga involverade använder samma beräkningsmetoder och parametrar i sina bedömningar.Volvo Construction Equipment tillverkar anläggningsmaskiner. De fyra fabrikerna bildar tillsammans gemenskapen Operations Sweden. Inom Operations Sweden tas beslut om ett investeringsprojekt ska genomföras eller ej. Beslutet tas av en ledningsgrupp. Innan uppstarten av Operations Sweden togs fler beslut på lokal nivå. Vid investeringskalkyleringen, som är en del i ett investeringsprojekt, uppstår skillnader både i hur man ska gå tillväga och vilka inputs som bör användas. Operations Sweden efterfrågar ett mer lättförståeligt utbildningsmaterial för hur investeringskalkyleringen skall gå till och en lathund som beskriver beräkningssätt, för- och nackdelar och de fallgropar som finns för respektive investeringskalkyleringsmetod.Som ett resultat av intervjuerna upptäcktes att de som arbetar som projektledare oftast har en civilingenjörsexamen. Förkunskaper inom ekonomi är knappa vilket kan försvåra tillämpningen och förståelsen för investeringskalkyleringsarbetet. Ett utbildningsmaterial utarbetades utifrån intervjuerna där det framkom hur arbetssätten skiljde sig och var svårigheter fanns. Utbildningsmaterialet ska bidra till att alla projektledare inom Operations Sweden arbetar på ett enhetligt sätt vid investeringskalkyleringen och att alla ska ha tillräcklig kunskap om de olika investeringskalkyleringsmetoderna.

Författare

Simone Alfredsson Lotta Elvén

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Karlstads universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..