Sök:

Kapacitetsinvestering i kopplingsaxeltillverkningen på Volvo
CE


Examensarbetet har utförts på Volvo Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna. Företaget tillverkar drilvlinekomponenter till bland annat hjullastare och ramstyrda dumpers. Företaget befinner sig i en expanderande fas med ökande volymer och på vissa håll har taket för bearbetningen nåtts. Kopplingsaxeltillverkningen är en flaskhals i företaget och behöver ses över för att möta de ökande volymerna. Uppgiften har bestått av att utforma en ny layout till bearbetningsgruppen för kopplingsaxlar. Nya maskiner köps in för att öka bearbetningskapaciteten i utsatta operationer. Produktionen är idag trångbodd vilket leder till att även den befintliga bearbetningsutrustningen måste stuvas om för att frigöra yta till de nya resurserna. Arbetet belyser områden och aktiviteter i det befintliga upplägget som kan uppfattas som problem för att undvika att problem flyttas med från en layout till nästa.

Författare

Thomas Johnsson

Lärosäte och institution

Luleå/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..