Sök:

Sökresultat:

16264 Uppsatser om Svenska - Sida 1 av 1085

Flerspråkiga elever i en enspråkig norm Konstruktioner av kategorin svenska som andraspråkselever i skolans styrdokument

Masteruppsats, SVA240, 30 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt-2015Handledare: Anna LyngfeltExaminator: Benjamin Lyngfelt.

?Svenska är inte min favorit ämne?

Specialarbete, SIS133 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2014Handledare: Sofia Tingsell.

Svenska företag i Ryssland : en studie av små-och medelstora företag

Den ryska marknaden intresserar många Svenska företag för att etableras och starta sin verksamhet där. Vad påverkar företagets utvecklingen och vilka etableringsprocesser som är viktiga för de Svenska företag som jobbar på den ryska marknaden. Genom att studera några Svenska företag kommer författarna fram till några viktiga synpunkter som kan hjälpa att förstå hur den ryska markanden ser ut från de Svenska företag perspektiv..

"Det är väl svenska som svenska" : Gymnasieelevers attityder till ämnena svenska och svenska som andraspråk

Syftet med denna undersökning är att studera gymnasieelevers attityd till ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. Om dessa elever tycker att ämnena är jämlika studeras också. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät där eleverna besvarade frågor om attityd och inställning till påståenden som berörde de båda ämnena. Studies resultat visar att eleverna har en relativt positiv attityd till det egna ämnet, trots att många av eleverna vill se ett gemensamt svenskämne för alla elever oavsett modersmål. Vidare speglar resultatet att majoriteten av informanterna inte anser ämnena Svenska och Svenska som andraspråk vara jämlika..

Tydligare riktlinjer? : -en jämförande studie av tydligheten i gymnasieskolans kursplaner för SVenska 1 och Svenska A

Syftet med denna uppsats var att undersöka tydligheten i den tidigare kursplanen för Svenska A i Lpf94 och den nya kursplanen för Svenska 1 i Gy11 i en jämförande studie samt att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever skillnader i tydlighet i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska A. Den valda metoden för studien var komparativ textanalys och kvalitativ intervjustudie där tre gymnasielärare ingick. Resultatet för studien visade att kursplanen för Svenska 1 är något tydligare gällande disposition, kravformulering och innehållsbeskrivning av kursen. Båda kursplanerna visar på exempel på vaga formuleringar som lämnar utrymme för tolkning. Lärarnas uppfattning av kursplanerna är att kursplanen för Svenska 1 är något tydligare än kursplanen för Svenska A samt att arbetet med betygsättning och bedömning kommer att underlättas i och med den nya kursplanen Svenska 1..

Vikarierande andraspråkslärare : En undersökning rörande samordningsmöjligheten mellan svenska som andraspråk och svenska

Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera de övergripande målen för Svenska som andraspråks- och svenskundervisningen på svensk gymnasieskola, kunskapskraven för kurserna Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 samt frågor ur ett läromedel för respektive kurs. De läromedel som har analyserats är Svenska etc.: kursbok i Svenska och Svenska som andraspråk (2006) samt Svenska rum 1 (2012). Objekten har analyserats genom att de har kategoriserats in i Jim Cummins Modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004. s.545). Detta för att svara på frågan ?Går det att samordna undervisning som uppfyller mål och kunskapskrav för ämnena Svenska som andraspråk och Svenska enligt Gy11??.

Organisationen av ämnet svenska som andraspråk och lärarkompetensens roll inom ämnet

En undersökning och jämförelse om på vilka grunder två skolor har valt att organisera ämnet Svenska som andraspråk och hur det gynnar elever med annat modersmål än Svenska, samt vilken ämneskompetens som krävs för att bedöma, möta och undervisa elever med annat modersmål än Svenska..


Vem är den svenska journaliststudenten?

Syfte. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vem den Svenska journaliststudenten är samt att få en bild av vilka journalister arbetsmarknaden letar efter..

Språkliga markörer för logiska samband i text En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Hans LandqvistExaminator: Rakel Johnson.

Inlärningsprocessen hos andraspråkselever i ämnet Svenska : En intervjustudie med svensklärare

SammandragSyftet med denna studie är att belysa och få kunskap om inlärningsprocessen av andraspråk när de äger rum genom ämnet Svenska. Jag vill kartlägga vad det innebär att lära sig ett andra språk samt hur det kan gå till. Undersökningen utgår ifrån intervjuer med lärare i ämnet Svenska och visar vilken syn samt vilka erfarenheter av område de har. Syftet är att ge en översikt med förbättring för elever med Svenska som andraspråk. Nyckelord: Inlärningsstilar, språkinlärning, Svenska som andraspråk..

Svenska som andraspråk - enligt sex pedagoger på en mångkulturell skola (Swedish as a second language - according to six teachers at a multicultural school

Med hjälp av intervjuer av sex pedagoger på en mångkulturell skola i Malmö har jag undersökt synen på ämnet Svenska som andraspråk. Jag har med hjälp av dessa sex personer haft ambitionen att skapa en bild av hur man arbetar med Svenska som andraspråk på en skola. En bidragande faktor till min undersökning är det ökande antalet barn med annat modersmål än Svenska som uppstått i mitt undersökningsområde. Som utgångspunkt har jag använt mig av Skolverkets lägesbedömning 2005, där anmärkningar finns angående brister i hur undervisningen i Svenska som andraspråk bedrivs..

Den svenska spelmarknaden: en fallstudie av AB Svenska Spel

AB Svenska Spel innehar ett statligt reglerat monopol på den Svenska marknaden för vadslagning på idrott (undantaget trav- och galoppsport). Ny teknik hotar emellertid spelmarknadsregleringen då en ny alternativ spelmarknad etablerats på Internet. Syftet med uppsatsen är att analysera den Svenska marknaden för sportvadslagning samt undersöka huruvida marknaden har förändrats i och med framväxten av en global Internetspelmarknad. Metoden som används är att jämföra spelvillkoren hos Svenska Spel med två aktörer på den interaktiva spelmarknaden för att därmed söka svara på huruvida Svenska Spel tar ut ett överpris för sina produkter. Dessutom görs en jämförelse över tiden, det vill säga en analys av huruvida Svenska Spel har bemött den tilltagande konkurrensen.

Svenska och svenska som andraspråk i gymnasiet: En jämförande elevenkätundersökning om skönlitteratur

Syftet med min studie är att belysa arbetet med skönlitteratur ur elevernas perspektiv gällande de två gymnasiala ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. Fokus ligger på elevernas upplevelser av det skönlitterära arbetet inom vartdera ämnet och presenteras som likheter och skillnader mellan de två ämnena. Studien har genomförts via en enkätundersökning där tre undervisningsgrupper i ämnet Svenska fått representera ämnet Svenska och två undervisningsgrupper i Svenska som andraspråk fått representera det ämnet. Utfallet presenteras utifrån ämne och ger resultatet att andraspråkseleverna i studien tenderar att i högre grad vara nöjda med undervisningen. Andraspråkseleverna tycks även uppleva att skönlitteraturundervisningen är anpassad efter deras förutsättningar och intressen i högre grad än de elever som läser ämnet Svenska.

Det-konstruktioners betydelse Hur svenska konstruktioner med formellt och egentligt subjekt realiserar processer

Magisteruppsats i Svenska språket, 15 hpSV2140 VT 2015Handledare: Elisabet Engdahl.

1 Nästa sida ->