Sök:

Vikarierande andraspråkslärare

En undersökning rörande samordningsmöjligheten mellan svenska som andraspråk och svenska


Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera de övergripande målen för svenska som andraspråks- och svenskundervisningen på svensk gymnasieskola, kunskapskraven för kurserna Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1 samt frågor ur ett läromedel för respektive kurs. De läromedel som har analyserats är Svenska etc.: kursbok i svenska och svenska som andraspråk (2006) samt Svenska rum 1 (2012). Objekten har analyserats genom att de har kategoriserats in i Jim Cummins Modell för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004. s.545). Detta för att svara på frågan ?Går det att samordna undervisning som uppfyller mål och kunskapskrav för ämnena svenska som andraspråk och svenska enligt Gy11??. Genom att kategorisera in analysobjekten i modellen fick jag fram fyra diagram som jag sedan jämförde. Resultatet visar att svenska som andraspråk och svenska går att samordna sett till grad av kognitiv nivå och situationsberoende med måluppfyllelse som resultat. De båda ämnenas styrdokument visar likvärdiga krav på kognitiv förmåga och behov av situationsoberoende,likaså gör läromedlen. Däremot finns det en större skillnad mellan vad styrdokument och läromedel prioriterar, oavsett ämne.

Författare

Frida Josefsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..