Sök:

Sökresultat:

16264 Uppsatser om Svenska - Sida 2 av 1085

Politikers metaforiska språkbruk och förståelsen av detta ur ett svenska som andraspråksperspektiv

Specialarbete, 15 hpLSV 410, Svenska for blivande lärare specialisering 2Vt 2012Handledare: Barbro Wallgren Hemlin och Ingegerd Enström.

Statarsystemets avskaffande

The purpose of this essay was to investigate the procedure surronding the abolition of the Statarsystem as well as trying to see possible motives for this abolition. In oder to do so different records from Svenska Lantarbetarförbundet and Svenska Arbetsgivarföreningen were examined. It soon became apparent that the procedure itself was not to hard. Both parties wanted the system to stop. In short, Svenska Lantarbetarförbundet´s motives were that statare did not receive a good social status and also that the system smothered statarna.

Svenska gymnasieelevers användning av partikelverb : Svenska och svenska som andraspråk i jämförelse

Partikelverb är semantiskt och syntaktiskt komplexa och är något andraspråksinlärare lärsig behärska sent i andraspråksutvecklingen. Syftet med studien är att undersöka hur oftaelever som läser Svenska som andraspråk på gymnasiet använder partikelverb i skrivenproduktion i jämförelse med elever som läser Svenska. Analysmetoden bygger på ett antal kriterier som utarbetats med stöd från tidigare forskning. Materialet för studien utgörs av 12 elevtexter som hämtats ur det nationella provet från 2012 i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet. Resultatet visade inga stora skillnader mellan informantgrupperna, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning.

Somaliska andraspråksinlärares attityder till modersmålet och andraspråket svenska

I den här studien undersöks somaliska ungdomars attityder till modersmålet och andraspråket Svenska samt eventuella samband dem emellan. Även faktorer som identitet, språkbehärskning och språkdomäner behandlas. Genom strukturerade intervjuer framkom att informanterna har positiva attityder till det Svenska språket. Attityderna till modersmålet varierar mellan informanterna men den generella tendensen verkar vara att man närmar sig det Svenska språket samtidigt som modersmålet får mindre relevans i den nya livssituationen. Undersökningen har också visat att det råder samband mellan hur man förhåller sig till de olika språken.

Det är viktigt med svenska som andraspråk! : En fallstudie om ordkunskap och undervisning i svenska som andraspråk

Uppsatsens syfte är att undersöka om undervisning i Svenska som andraspråk har effekt på elevers ordförråd, och för det ändamålet genomförde 44 elever ett ordkunskapstest. Informanterna kommer från en skola i en medelstor stad i södra Sverige. De har vistats olika länge i Sverige (3?14 år). Testet bestod av åtta övningar som eleven arbetade med individuellt under 45?60 minuter, och det utfördes vid två tillfällen: på vårterminen och höstterminen.

Alla har en plats : FMT i Svenska Kyrkan

I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden och visar på dess möjlighet att bidra till en ökad livskvalité. Jag beskriver mitt arbete med två barn med hjärnskada och deras utveckling med FMT som stöd. Frågan jag ställde mig var om FMT stämmer med Svenska Kyrkans uppdrag. Min slutsats är att FMT har en plats i Svenska Kyrkans verksamhet och stämmer helt med Svenska Kyrkans uppdrag/Diakoni..

Kollektiv stöttning i samtal mellan inlärare av svenska som främmandespråk

Interdisciplinärt arbete, SSA133, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Ann-Christine Randahl.

Den svenska bankmarknaden 1986 och 1993: en deskriptiv studie

Efter att den Svenska bankmarknaden varit strängt reglerad, avreglerades den till största delen 1985. Detta medförde nya förutsättningar för bankerna på den Svenska marknaden. Syftet med denna uppsats är därför att studera den Svenska bankmarknaden under åren 1986 och 1993. Den Svenska bankmarknaden är en utpräglad oligopolmarknad och kännetecknas av att etableringshinder råder på marknaden, dessa beskrivs mer ingående i teorikapitlet. Slutsatsen av denna studie är att den ökade konkurrensen har lett till att produktdifferentiering, som exempelvis användandet av Internet är viktigt för bankerna på den Svenska bankmarknaden.

De nya ämnesplanerna i svenska och den nya betygsskalan : En jämförelse

Syftet med denna uppsats är att se skillnaderna mellan de nya ämnesplanerna i Svenska jämför med de nuvarande kursplanerna. Det är även att se skillnaden mellan betygsskalorna IG-MVG och F-A.          Metoden som jag använt mig av är en komparativ textanalys där jag jämfört de olika kursplanernas motsvarigheter i de nya ämnesplanerna samt de två olika betygskalorna. Jag har dessutom genomfört en intervju med en informant som spelades in samt transkriberats.          I denna uppsats har jag kommit fram till att det finns skillnader mellan kursplanerna och de nya ämnesplanerna i Svenska, speciellt i Svenska 1 och Svenska 3. I Svenska 1 har det kommit att bli mer stoff som ska arbetas med under terminen och Svenska 3 har fått ytterligare 50 poäng vilket leder till en större kurs. Den största skillnaden i alla tre nya ämnesplanerna är att litteraturen har blivit mer förtydligad, vad det är som eleven ska läsa och från vilka epoker och författare.          Den stora skillnaden mellan de olika betygskalorna är enligt min mening inte kunskapsnivåerna utan det är just betygen D och B och därför är det är rimligt att bedömningen blir mer rättvis enligt mig..

En bra grund till ett nytt språk. Om sambandet mellan språkanvändning i hemmet och skolframgång i svenska

Can you see a connection between the language spoken at home and their knowledge of the swedish language at school. Can one see which area has the greatest influence on the swedish language of thirdgraders..

Thailändska elevers upplevelser av svenska som andraspråk Möjligheter och hinder

Aroonwan Kårefalk (2014) Thailändska elevers upplevelser av Svenska som andraspråk Möjligheter och hinder (Thai students' experiences of Swedish as a second language Opportunities and obstacles). Malmö Högskola: Utländska lärares vidareutbildning ULV-projektet. Syfte med studien är att undersöka hur thailändska elever i åk 6-9 upplever Svenska som andraspråk. Jag vill även undersöka möjligheter och hinder för thailändska elever att lära sig Svenska som andraspråk. Resultatet ger en översikt av tidigare forskning om språkinlärning med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag se ? Hur upplever thailändska elever undervisningen i Svenska som andraspråk? ? Vad finns det för hinder för thailändska elever att lära sig Svenska? ? Vad finns det för möjligheter för thailändska elever att lära sig bättre Svenska? ? Hur ska Svenska lärare undervisa för att anpassa sin undervisning för thailändska elever? Resultatet visar att thailändska eleverna tycker att Svenska som andraspråk är svårt för dem. Eleverna har också uttryckt vad som är svårt och lätt för deras inlärning.

Konkurrensen på den svenska elproduktionsmarknaden

Syftet med uppsatsen var att analysera konkurrensen på den Svenska elproduktionsmarknaden. Den Svenska elproduktionsmarknaden antogs ha en kvantitetssättande Stackelberg-ledare. Conjectural variations användes för att identifiera det ledande företagets marknadskraft. Uppsatsen behandlar tidsperioden 1996-2002. De dragna slutsatserna är baserade på kvantitativa beräkningar.

Att översätta "översätta": om svenska infinitivfraser och deras ryska motsvarigheter

I uppsatsen undersöks hur Svenska infinitiver översätts till ryska. Som källa har använts utdrag ur några skönlitterära Svenska texter och deras ryska översättningar. Undersökningen är i huvudsak kvantitativ och hypotesen är att infinitiv förekommer oftare i Svenska än i ryska. Förutom de direkta översättningarna av Svenska infinitiver udersöks även några fall där ryska har infinitiv utan motsvarighet i Svenska. Slutsatsen blir att hypotesen stämmer både för de direkta översättningarna och även när man jämför det totala antalet infinitiver i källspråks- och målspråkstexterna..

Den önskvärda historieundervisningen inom framtidens gymnasieskola - Ett elevperspektiv

Uppsatsens syfte är att undersöka om undervisning i Svenska som andraspråk har effekt på elevers ordförråd, och för det ändamålet genomförde 44 elever ett ordkunskapstest. Informanterna kommer från en skola i en medelstor stad i södra Sverige. De har vistats olika länge i Sverige (3?14 år). Testet bestod av åtta övningar som eleven arbetade med individuellt under 45?60 minuter, och det utfördes vid två tillfällen: på vårterminen och höstterminen.

Svenska: flera olika ämnen? Om tre svensklärares uppfattningar om innehåll och genomförande i svenska A på gymnasiet

Vårt examensarbete är en kvalitativ studie om tre lärare i Sydsveriges syn på Svenska A, syn på Svenska som ämne, hur de uppfattar att deras undervisning konkret ser ut; vad de prioriterar samt vad det är som påverkar deras val av innehåll. Examensarbetet bygger på intervjuer som vi placerar in i ett större sammanhang genom att koppla dem till tidigare forskning om olika syn på ämnet Svenska. Undersökningens resultat korrelerar till stor del med tidigare forskning och visar på att det finns stora skillnader i hur svenskundervisningen i Svenska A kan se ut idag. Vi har i vår intervju hittat belägg för att innehållet i kurserna kan påverkas av många olika faktorer där skolkulturen, lärarens kunskapssyn samt uppfattning om eleverna är de viktigaste..

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->