Sök:

Svenska som andraspråk - enligt sex pedagoger på en mångkulturell skola (Swedish as a second language - according to six teachers at a multicultural school


Med hjälp av intervjuer av sex pedagoger på en mångkulturell skola i Malmö har jag undersökt synen på ämnet svenska som andraspråk. Jag har med hjälp av dessa sex personer haft ambitionen att skapa en bild av hur man arbetar med svenska som andraspråk på en skola. En bidragande faktor till min undersökning är det ökande antalet barn med annat modersmål än svenska som uppstått i mitt undersökningsområde. Som utgångspunkt har jag använt mig av Skolverkets lägesbedömning 2005, där anmärkningar finns angående brister i hur undervisningen i svenska som andraspråk bedrivs.

Författare

Charlotta Lundahl

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

Detta är ett examensarbete.