Sök:

Språkliga markörer för logiska samband i text En komparativ studie av satskonnektion i ett antal texter från nationella prov i svenska och svenska som andraspråk


Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Hans LandqvistExaminator: Rakel Johnson

Författare

Marianne Wind

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..