Sök:

Den svenska spelmarknaden

en fallstudie av AB Svenska Spel


AB Svenska Spel innehar ett statligt reglerat monopol på den svenska marknaden för vadslagning på idrott (undantaget trav- och galoppsport). Ny teknik hotar emellertid spelmarknadsregleringen då en ny alternativ spelmarknad etablerats på Internet. Syftet med uppsatsen är att analysera den svenska marknaden för sportvadslagning samt undersöka huruvida marknaden har förändrats i och med framväxten av en global Internetspelmarknad. Metoden som används är att jämföra spelvillkoren hos Svenska Spel med två aktörer på den interaktiva spelmarknaden för att därmed söka svara på huruvida Svenska Spel tar ut ett överpris för sina produkter. Dessutom görs en jämförelse över tiden, det vill säga en analys av huruvida Svenska Spel har bemött den tilltagande konkurrensen. Studien visar att monopolisten Svenska Spel erbjuder spelkonsumenterna sämre spelvillkor än vad som erbjuds på Internetspelmarknaden. Därmed är det sannolikt att företaget tar ut ett överpris av sina konsumenter. Dock har Svenska Spel i och med de förändringar som företaget genomfört efter det att Internetspelmarknadens framväxt startade i viss mån anpassat sig till de nya förutsättningarna på marknaden.

Författare

Henrik Gåverud

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..