Sök:

Sökresultat:

86 Uppsatser om Revit - Sida 1 av 6

 Utvärdering av Revit Architecture :  Med hänsyn till Autocad Architecture

This Degree project summarizes how it is to work in the CAD program Revit Architecture. This was done because AQ Arkitekter in Eskilstuna is interested in how Revit works. Especially compared to AutoCad which is the software they are using today. Will their work become more efficient with the new software?The starting point was to find out how it is to work with Revit when you only used AutoCAD Architecture before.

Visualisering av tomten Pelarsalen, Välle Broar

This Degree project summarizes how it is to work in the CAD program Revit Architecture. This was done because AQ Arkitekter in Eskilstuna is interested in how Revit works. Especially compared to AutoCad which is the software they are using today. Will their work become more efficient with the new software?The starting point was to find out how it is to work with Revit when you only used AutoCAD Architecture before.

Visualisering av byggprojekt i Revit

Rapporten avhandlar visualiseringen i marknadsföringsstadiet av ett byggnadsprojekt med tillämpning på Trivselhus bostäder. För att få en grund till vad som ska ändras gällande företagets nuvarande visualisering har intervjuer genomförts med samtliga berörda parter. Dessa är säljare, kunder och husdesigners. Efter detta har två förslag till förändringar av nuvarande visualiseringar arbetats fram i Revit med intervjuerna som underlag..

Broprojektering med 3D-cadverktyget Revit Structure

Det är allt vanligare med 3D-projektering inom byggbranschen för att förbättra och effektivisera bland annat kollisionskontroll, ritningsframställning och mängdberäkningar. 3D-modellering har kommit långt i utvecklingen när det gäller husbyggnad men för mark & anläggningskonstruktion har utvecklingen varit begränsad. Jämfört med traditionella, tvådimensionella CAD-modeller är en tredimensionell CAD-modell uppbyggd på ett annorlunda sätt med objekt istället för ? linjer och streck?. Idag finns det många olika programvaror som erbjuder möjligheten att genomföra 3D-projektering.

Tredimensionell Konstruktionsritning

3D, 3D-projektering, IFC, Revit, Navisworks, Cad-Q.

Byggnadstekniskt brandskydd på Bodens ridklubb: En jämförelse med LBK:s rekommendationer

Det är allt vanligare med 3D-projektering inom byggbranschen för att förbättra och effektivisera bland annat kollisionskontroll, ritningsframställning och mängdberäkningar. 3D-modellering har kommit långt i utvecklingen när det gäller husbyggnad men för mark & anläggningskonstruktion har utvecklingen varit begränsad. Jämfört med traditionella, tvådimensionella CAD-modeller är en tredimensionell CAD-modell uppbyggd på ett annorlunda sätt med objekt istället för ? linjer och streck?. Idag finns det många olika programvaror som erbjuder möjligheten att genomföra 3D-projektering.

Standardisering och kalkylering av maskinhallar

This thesis has been carried out onbehalf of Lindborg & Sons in Örsundsbroand is a concluding part of the Bachelorof Science program in ConstructionEngineering at Uppsala University. Theaim of the project is to make a plea fora database of good examples of themachine room types using Revit drawingprogram, and work out a correspondingworksheet .At the start of the process it becameapparent that there were somedifficulties in using Revit to creatingmachine room types of the variety whichthe company builds. For modelling ofoblique, curved and irregular lines, Ihad to use my AutoCAD Architecture andthen import them into Revit.The creation of calculus in Excel wastime consuming. On the other hand, it isa one-time work to create the template.The advantage of Excel is that there isno need for a re-calculation at the costof various types of machine hall. Allthat is needed is to replace the variousparameters.

Kompatibilitet med BIM-koncept : Revit Structure 2012 och Robot Structural Analysis 2012

This thesis deals with the compatibility between analysis software Revit Structure2012 and Robot Structural Analysis 2012. The purpose is to become more aware ofinformation management models to be compatible across different softwareapplications. The structural model is made to be optimal for the compatibility of othersoftware Aim is also to gain an understanding of the transferring methods that exist,and which method is most convenient to use and to examine whether the methodswork in practice. Objective of this project is to make the modeling processtime-efficient for constructors. Models do not need to be structured in severaloccasions in different software; it only needs an optimal model that transfers properlybetween software.The method used in the thesis consist cases where the transferring process isexamined.

BIM: Revit-content : Modellering och hantering

I och med införandet av BIM-metodiken inom byggbranschen, har flera frågor fötts kring reformationen av arbetsmetodiken inom projekteringsprocessen. En av dessa är frågan om content; grafik - och informationsinnehållet i en BIM-modell.  Rapportens syfte har varit att, via analys av befintliga contenthanteringstrategier, frambringa rekommendationer för utformande av konsekventa arbetsmetodiker inom Revit-projekt. Mål- sättningen har varit att rekommendationerna skall bidra till förstärkning och vidareutveckling av ett företags hantering av Revit-content.  Arbetet inleddes med en serie intervjuer på arkitektföretaget Tengboms Stockholmskontor. Intervjuerna utfördes med representanter för olika Revit-baserade projekt. Av dessa valdes fyra projekt ut till mer detaljerade fallstudier, där syftet var att kartlägga vilka strategier Tengbom tillämpat i sina Revit-projekt. Parallellt med intervjuerna, utfördes en litteraturstudie där information om befintliga contenthanteringsstrategier inom övriga företag och organisationer, kunde förvärvas och analyseras. Resultatet av fallstudierna på Tengbom jämfördes med de teorier som framkommit via litteraturstudien.

Framtagning av handbok till Revit Structure

Revit Structure är ett nytt 3D-modellerings program i Autodesks serie med ritprogram, speciellt utvecklad för byggnadsinformationsmodellering (BIM). Revit bygger på att användaren själv laddar in och placerar ut standardprofiler som till exempel pelare, balkar och väggar. När standardprofilerna är placerade i 3D-modellen kan de enkelt redigeras och förändras för att uppfylla de specifika kraven för just det byggnadsprojektet.     Den här rapporten är särskilt framtagen för att underlätta en övergång mellan programmen AutoCad och Revit Structure. Med rapporten följer en handbok som ska fungera som en introduktionskurs av programmet för studenter och konstruktörer. Handboken börjar med att gå igenom programmets upplägg och layout.  Där efter följer handboken ett byggnadsprojekt från start till mål. Varefter successivt byggnaden växer fram får användaren kunskaper om de vanliga verktygen då fler element tillförs och sammanfogas.

Jämförelse mellan Revit och Tekla: Framtagning av tillverkningsritningar

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) används idag regelbundet inom byggsektorn. Det genererar bättre kostnadseffektivitet, samordningsprocessen blir effektivare och kvalitén ökar.BIM programmen som är bland de mest använda idag är Revit och Tekla, de är så kallade byggnadsinformationsmodelleringsprogram.Syftet med arbetet är att skapa en bättre bild av vilket program som är bäst utvecklat för just tillverkningsritningar.Den metoden som har använts under denna rapport är en fallstudie. Detta för att få en bra bild av programmen och att jämförelsen av ritningsgenereringen har tillverkats från samma grund.Jag har avgränsat mig till att jämförelsen mellan framtagning av tillverkningsritningar. Vid framtagningen kommer jag bara att använda mig av grundutförandet av båda programmen.Den största skillnaden som framkommer är att Tekla är mycket längre fram i tillverkningsritningsfunktionen än vad Revit är. Det krävs mindre manuella moment i Tekla än i Revit för att få fram samma kvalitét på ritningarna.

Tribologisk karaktärisering av mejselbussning i hydraulhammare

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) används idag regelbundet inom byggsektorn. Det genererar bättre kostnadseffektivitet, samordningsprocessen blir effektivare och kvalitén ökar.BIM programmen som är bland de mest använda idag är Revit och Tekla, de är så kallade byggnadsinformationsmodelleringsprogram.Syftet med arbetet är att skapa en bättre bild av vilket program som är bäst utvecklat för just tillverkningsritningar.Den metoden som har använts under denna rapport är en fallstudie. Detta för att få en bra bild av programmen och att jämförelsen av ritningsgenereringen har tillverkats från samma grund.Jag har avgränsat mig till att jämförelsen mellan framtagning av tillverkningsritningar. Vid framtagningen kommer jag bara att använda mig av grundutförandet av båda programmen.Den största skillnaden som framkommer är att Tekla är mycket längre fram i tillverkningsritningsfunktionen än vad Revit är. Det krävs mindre manuella moment i Tekla än i Revit för att få fram samma kvalitét på ritningarna.

Från 2D till BIM i ett trähusföretag : Transition from 2D-CAD to BIM in a timber frame home company

A prefabricated timber frame house previously built by Villafabriken AB has been modeled in Autodesk Revit Architectural, a 3D-program based on BIM-technology. This has been done tosee if it?s possible to produce the publications that Villafabriken demands from the designengineer?s work, and examine which possible extra values that may arise compared to traditional 2D-CAD drawing.BIM is short for Building Information Modeling. Everything is stored in a single database and a change in the project file is automatically updated across the project. BIM provides more than just drawings since information from the model can be retrieved in various ways such as lists and quantity schedules.It was possible to produce the publications that Villafabriken demanded using Revit, but BIM doesn?t only mean a new way of drawing, it also require a change in the company?s process were the information from the model is being used..

Det moderna Torpet: En studie i ombyggnation av äldre byggnader

Uppsatsen handlar om hur en äldre byggnad av torp-liknande slag kan renoveras till att bli enbyggnad av modern standard. Detta görs genom att stegvis gå igenom de delar som behöveruppdateras och ge exempel på hur de kan förbättras för att nå upp till en modern standard.Samtidigt har även två modeller gjorts. En i ?Revit Structure? över byggnadens konstruktion,men även en i ?Revit Architecture? där en möjlig ny planlösning ges. Till slut mynnar detta uti ett förlag till ny planlösning som innehåller alla de beståndsdelar som behövs för att skapa enmodern bostad.

Informationsutbyte från BIM-modeller : Från BIM-modell till format hanterbara av förvaltning- och GIS-system

BIM has been a trend in recent years when it comes to design and construction ofnew buildings. However, there has been less talk about what happens to BIM modelsafter the construction phase.This issue has been raised at the Forsmark construction documentation department.This thesis aims to look at how the information in a BIM model can be transferred tofacility management and GIS systems and thus add value, even after the constructionphase.Questions raises how such an exchange might look like and whether it is reliable.How should a claim be brought to planners for such an exchange to work.This thesis tested some of the most common methods for this kind of exchange ofinformation from BIM models to facility management and GIS. It was formats like IFC,Fi2xml and a database connectivity that was analyzed by a computer simulation of amodel provided by Forsmark. The model consisted of an existing office building atForsmark, modeled in Autodesk Revit.The results indicate that the formats tested require a precise plotting of the models.The loss of information that came to light in the simulation could be attributed tofailure modeling in Revit. Even such things as naming of areas must be consistent.

1 Nästa sida ->