Sök:

Jämförelse mellan Revit och Tekla

Framtagning av tillverkningsritningar


BIM (Byggnadsinformationsmodellering) används idag regelbundet inom byggsektorn. Det genererar bättre kostnadseffektivitet, samordningsprocessen blir effektivare och kvalitén ökar.BIM programmen som är bland de mest använda idag är Revit och Tekla, de är så kallade byggnadsinformationsmodelleringsprogram.Syftet med arbetet är att skapa en bättre bild av vilket program som är bäst utvecklat för just tillverkningsritningar.Den metoden som har använts under denna rapport är en fallstudie. Detta för att få en bra bild av programmen och att jämförelsen av ritningsgenereringen har tillverkats från samma grund.Jag har avgränsat mig till att jämförelsen mellan framtagning av tillverkningsritningar. Vid framtagningen kommer jag bara att använda mig av grundutförandet av båda programmen.Den största skillnaden som framkommer är att Tekla är mycket längre fram i tillverkningsritningsfunktionen än vad Revit är. Det krävs mindre manuella moment i Tekla än i Revit för att få fram samma kvalitét på ritningarna. Detta medför att Revit kräver mer tid för varje ritning som ska produceras. I det långa loppet är detta inte ekonomiskt försvarbart.Revit är mer utvecklad för den amerikanska marknaden medan Tekla som har basen i Finland använder sig mer av samma byggnadssätt som i Sverige.Det program jag skulle föredra vid ett större projekt är Tekla, dess basutbud är mycket större än Revits i modelleringen, samt att det krävs mindre arbete för att få fram ritningar som i stort sett är färdiga för leverans.

Författare

Petter Bergström

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..