Sök:

BIM

Revit-content


I och med införandet av BIM-metodiken inom byggbranschen, har flera frågor fötts kring reformationen av arbetsmetodiken inom projekteringsprocessen. En av dessa är frågan om content; grafik - och informationsinnehållet i en BIM-modell.  Rapportens syfte har varit att, via analys av befintliga contenthanteringstrategier, frambringa rekommendationer för utformande av konsekventa arbetsmetodiker inom Revit-projekt. Mål- sättningen har varit att rekommendationerna skall bidra till förstärkning och vidareutveckling av ett företags hantering av Revit-content.  Arbetet inleddes med en serie intervjuer på arkitektföretaget Tengboms Stockholmskontor. Intervjuerna utfördes med representanter för olika Revit-baserade projekt. Av dessa valdes fyra projekt ut till mer detaljerade fallstudier, där syftet var att kartlägga vilka strategier Tengbom tillämpat i sina Revit-projekt. Parallellt med intervjuerna, utfördes en litteraturstudie där information om befintliga contenthanteringsstrategier inom övriga företag och organisationer, kunde förvärvas och analyseras. Resultatet av fallstudierna på Tengbom jämfördes med de teorier som framkommit via litteraturstudien. För- och nackdelar med olika strategier inom contenthantering analyserades med utgångspunkt i olika aspekter gällande utbildning inom Revit-projektering, samt modellering och hantering av content. Slutsatsen blev att Tengbom haft den i särklass mest hållbara strategin inom den inledande fasen av företagets BIM-implementering. Flera fördelar kunde även identifieras i de övriga contenthanteringsstrategierna som analyserats. Dessa kom att utgöra en gedigen grund för de vidare rekommendationer som arbetet resulterade i. 

Författare

Robert Ericson Henriikka Ruuti

Lärosäte och institution

KTH/Byggteknik och design

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..