Sök:

Attityder till arbetslösa -en studie av bakomliggande faktorer


Syfte och frågeställningar: Studien syftar till att undersöka vilka bakomliggande faktorer det finns för attityder till arbetslösa och hur dessa har förändrats under perioden 1986-2002. Utgångspunkten är att undersöka vilken inverkan politiska sympatier, erfarenhet/kontakt med arbetslöshet och reell arbetslöshet har på attityderna till arbetslösa. Den huvudsakliga frågeställningen är vilka samband man kan se mellan dessa tre variabler och attityder till arbetslöshet. Metod och material: Studien bygger på statistiska analyser av studierna Åsikter om den offentliga sektorn 1986 samt Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 1992, 1997 och 2002. Logistisk regression har varit den statistiska metoden som använts för analysen. Huvudresultat: Resultaten visar att erfarenhet och kontakt med arbetslöshet till viss del har samband med attityder till arbetslösa. Den viktigaste faktorn bakom attityderna är dock politiska sympatier. Respondenter med borgerliga partisympatier instämmer i mycket högre grad till att arbetslösa skulle vara arbetsovilliga i jämförelse med respondenter ur vänsterblocket och respondenter utan partipolitiska sympatier. Under tidperioden som studerats har negativa attityder till arbetslösa gått ned när arbetslösheten varit hög. Innehållsförteckning 1. Inledning, syfte och problemformulerin

Författare

Monique Johansson Birte Sandberg Emma Kristiansson Kristin Larsson Kristofer Osberg Linda H Axelsson Jennie Andersson Johanna Hedin Karin Grahnquist Hanna Blomberg Karolina Lausten-Thomsen NIKLAS NORDSTRÖM Charlotte Mårtenson Pet

Nivå:

Detta är en C-uppsats.