Sök:

Sökresultat:

3585 Uppsatser om Attityder - Sida 1 av 239

ARBETSLAG? ETT LITET SLAG Fyra gymnasielärares attityder till arbetslag

En kvalitativ undersökning där 4 gymnasielärare intervjuas om sina Attityder till och tankar kring arbetslag..

Elevers attityder till matematik i skolår 4 till 6

Målet med vårt arbete är att genom en enkätundersökning ta reda på elevers Attityder till matematik i skolår 4, 5 och 6 och jämföra eventuella skillnader och förändringar ur ett genusperspektiv. Undersökningen är gjord på två skolor där två klasser per skolår undersöktes. Enkätundersökningen är utförd på 139 elever. Resultatet visar att det sker en förändring kring elevers Attityder till matematik. Elevers Attityder i skolår 4 skiljs åt jämfört med skolår eleverna ur skolår 5 och 6, dvs.

Sjuksköterskors attityder gentemot hepatit C smittade patienter - En systematisk litteraturstudie

Hepatit C är en relativt ny och vanlig kronisk infektion och ca 170 miljoner människor över hela världen är drabbade. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskors Attityder gentemot hepatit C smittade patienter. Utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt som följde Goodmans sju steg gjordes en litteraturstudie. Efter litteratursökning i databaserna PubMed, CINAHL, PsychInfo och SweMed+ valdes totalt 10 vetenskapliga artiklar ut där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Resultatet från de valda artiklarna utmynnade i fem kategorier: Attityder kring hepatit C och intravenöst drogmissbruk, Attityder kring säkerhetsföreskrifter och hygienrutiner, positiva/negativa Attityder, Attityder som handlar om rädsla för att bli smittad och diskriminerande Attityder.

Attityder och beteenden hos invandrarkvinnor i Sverige

Kunskap om andras Attityder kan hjälpa oss att förstå varandra. Syftet med denna studie är att undersöka invandrarkvinnors Attityder till svenskar och till att integreras i det svenska samhället samt hur deras Attityder kan påverka hur de beter sig i sin integrationsprocess. Genom intervjuer framkom att invandrarkvinnorna i denna studie är positiva till svenskar och till att integreras i det svenska samhället. Detta verkar till stor del bero på att de jämför de erfarenheter de har från sina hemländer med de erfarenheter de har från Sverige. Kvinnorna i studien har positiva Attityder och har också för avsikt att göra de saker de är positiva till, så som att skaffa sig svenska vänner, fira svenska traditioner och tala svenska.

Attityder till alkohol- och spelmissbruk

Spel roar människor och ett glas vin till maten kan ses som harmlöst. Trots detta hamnar en del människor i både spel- och alkoholmissbruk En aspekt som kan ses som värdefull i detta sammanhang är vilka Attityder människor har gentemot alkohol- och/eller spelmissbruk, går det att urskilja en skillnad i dessa Attityder? Studiens syfte var att, utifrån hur Attityder uppkommer, attitydförändring, Eriksons utvecklingsteori samt andra psykologiska förklaringsmodeller klargöra Attityder till alkohol- och spelmissbruk. Dessutom var syftet att förklara bakomliggande psykologiska faktorer till dessa Attityder. En enkätundersökning med 48 stycken deltagare har använts för att uppnå detta.

Attityder till alkohol- och spelmissbruk

Spel roar människor och ett glas vin till maten kan ses som harmlöst. Trots detta hamnar en del människor i både spel- och alkoholmissbruk En aspekt som kan ses som värdefull i detta sammanhang är vilka Attityder människor har gentemot alkohol- och/eller spelmissbruk, går det att urskilja en skillnad i dessa Attityder? Studiens syfte var att, utifrån hur Attityder uppkommer, attitydförändring, Eriksons utvecklingsteori samt andra psykologiska förklaringsmodeller klargöra Attityder till alkohol- och spelmissbruk. Dessutom var syftet att förklara bakomliggande psykologiska faktorer till dessa Attityder. En enkätundersökning med 48 stycken deltagare har använts för att uppnå detta.

Om ungdomars kunskaper och deras attityder om droger

Syftet med mitt arbete handlar om att försöka förändra ungdomars Attityder och deras kunskaper om droger. För att kunna mäta deras Attityder och kunskaper så använde jag mig av enkäter. För att få en förändring så använde jag mig av värderingsövningar. Jag valde att dela ut enkäterna vid två tillfällen under min sju veckors praktik. Jag valde ungdomarna efter kön och åldrar.

Elevers attityder till skolans ämnen iklass tre och fem : ur ett genus och ? jämställdhetsperspektiv

Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera elevers Attityder till skolansämnen utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Genom elevers Attityder kanman få syn på hur de ställer sig till skolans ämnen, jag har valt en kvalitativutgångspunkt och även gjort vissa iakttagelser. I intervjuer kan man få syn påelevers Attityder på ett djupare plan, där följdfrågor är möjliga, vilket varbetydelsefull i denna uppsats. Uppsatsen visar på att det finns Attityder därkönsrelaterade skillnader i förlängningen får konsekvenser ur ettjämställdhetsperspektiv. De traditionella könsmönster slår ibland igenom där demanliga och kvinnliga kodade ämnena fortfarande ligger djupt rotade i elevernasAttityder och ageranden kring vissa av skolans ämnen.

ATTITYDER AV BETYDELSE EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS OCH NYEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL ÄLDRE

Bakgrund: Antalet äldre i Sverige ökar. Det finns en tendens i dagens samhälle att generalisera och betrakta äldre människor som en homogen grupp istället för som individer. Detta kan i sin tur leda till negativa Attityder mot äldre. Ett samlingsnamn för de negativa Attityderna är begreppet ålderism som inkluderar det faktum att äldre människor kan komma att behandlas utan respekt på grund av sin ålder. Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors Attityder till äldre patienter och till att arbeta med dem. Metod: En litteraturstudie har utförts där tolv artiklar från tio olika länder har granskats. Resultat: Sjuksköterskestudenters och nyexaminerade sjuksköterskors Attityder till äldre påverkas av: genus, ålder, utbildning, stöd under klinisk träning, tidigare erfarenhet och intresse av att arbeta med äldre. Konklusion: Ålderdom, fysiologiskt och patologiskt, kan behöva utvecklas och Attityder till äldre behöver diskuteras under sjuksköterskeutbildningen i ett försök att belysa, förändra alternativt förbättra Attityder mot äldre. Studenternas Attityder kan förslagsvis följas upp med en studie i början samt i slutet av sjuksköterskeutbildningen..

Attityder till mat och ätande samt förekomst av stört ätbeteende bland 7-åriga flickor och deras mödrar : en enkätstudie

Syftet med studien var att undersöka sjuåriga flickors och deras mödraras Attityder till mat/ätande samt att undersöka om det förekom ett samband mellan mödrars och döttrars Attityder till mat/ätande. Studien var en delstudie ur IDA-projektet som hade en prospektiv longitudinell design. Flickor och deras mödrar rekryterades genom ett slumpmässigt stratifierat urval av skolor i Uppsala län. Sammanlagt 161 flickor och deras mödrar (n=133) deltog. För att bedöma Attityder till mat/ätande har två självskattningsformulär använts, Children?s Eating Attitude test (ChEAT) för flickorna samt Eating Attitude Test (EAT) för mödrarna.

Socionomstuderandes kunskaper om och attityder till spel och spelberoende : en kvantitativ studie

Studien var en kvantitativ undersökning som genomfördes vid Socialhögskolan i Stockholm. Syftet med denna C-uppsats var att öka kunskapen om socionomstuderandes kunskaper och Attityder till spel och spelberoende. Forskningsfrågorna var: ?Vilka kunskaper och Attityder kan socionomstuderande ha till spel och spelberoende??, ?Finns det bland socionomstuderande några skillnader i Attityder till spelberoende jämfört med Attityder till alkoholberoende?? samt ?Finns det några skillnader, i kunskaper och Attityder till spel och spelberoende, beroende på hur långt man har kommit i socionomutbildningen?. För att besvara forskningsfrågorna gjordes en enkätundersökning i två klasser ur termin 1 och två klasser ur termin 5.

Attityder till svenska språket hos invandrare i Sverige

Syftet med denna studie var att undersöka om invandrares Attityder till svenska språket skiljer sig utifrån deras språkstatus och landstatus samt vilka korrelationer som finns mellan deras språkAttityder och deras språkfärdighet, språkinlärning och språkanvändning. Nittioen enkäter delades ut och 89 svarade, varav 14 män och 75 kvinnor. Samtliga deltagare var studenter med utländsk bakgrund som läser svenska språket på Stockholms universitet. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att invandrare med låg landstatus har mer positiva Attityder till svenska språket än invandrare med hög landstatus. Dessutom korrelerar invandrares Attityder till språkbrukare och integrativa Attityder till svenska positivt med språkinlärning och språkanvändning.

Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder och uppfattningar till personer med hiv/aids och till att vårda dessa personer

BAKGRUND: År 2009 uppskattade man att över 33 miljoner människor levde med hiv. Personer som lever med hiv omges av fördomar och riskerar att bli stigmatiserade av samhället och av denna anledning är det intressant att undersöka vilka Attityder och uppfattningar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter har till dessa personer. SYFTE: Att belysa sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters Attityder och uppfattningar av personer med hiv/aids och till att vårda dessa personer. METOD: Litteraturstudien baseras på 14 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar, publicerade mellan år 1991 - 2011. Artiklarna har klassificerats och kvalitetsvärderats.

Lärares attityder till NO-undervisning i år 1-3

Syftet med vår studie är att undersöka vilka Attityder pedagoger i år 1?3 har till NO- undervisning. Vi har valt att förlägga vår studie till två olika skolor då vi vill undersöka om pedagogernas Attityder skiljer sig åt beroende på vilken typ av skola de arbetar på.Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 5 pedagoger. Ur vår kvalitativa analys framkommer att följande begrepp genomsyrar pedagogernas Attityder: konkretisering, vardagsanpassning, praktiskt arbete, experiment, elevernas erfarenheter/förkunskaper och samspel. När vi har jämfört de olika pedagogernas Attityder till NO- undervisning i år 1?3 har vi inte funnit några skillnader beroende på om de arbetar på en miljöinriktad skola eller en skola utan inriktning.

HIV/AIDS : Kunskap och attityder hos sjuksköterskor

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors kunskap och Attityder gentemot patienter som lever med HIV eller AIDS samt beskriva eventuella skillnader i kunskap och Attityder mellan yngre och äldre sjuksköterskor. Metod: Föreliggande empiriska studie hade en kvantitativ ansats med en beskrivande jämförande design. Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval där totalt 63 sjuksköterskor deltog och enkäter skickades ut till nio avdelningar på tre olika sjukhus. Resultat: Majoriteten av sjuksköterskorna hade god kunskap om HIV och AIDS, positiva Attityder samt en vilja att vårda denna patientgrupp. En del av sjuksköterskorna uttryckte dock en rädsla för att smittas av HIV, ett behov av mer utbildning och negativa Attityder gentemot vissa specifika grupper med sjukdomen.

1 Nästa sida ->