Sök:

Sökresultat:

458 Uppsatser om Nationalekonomi - Sida 1 av 31

Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning : En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder

Sammanfattning ?Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning ? En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på arbetsmarknadsåtgärder?Datum          2014-06-03Nivå              Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution    Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens     HögskolaFörfattare    Mikael Andersson              Marcus Fredriksson                       28september 1990              17april 1991                      Dennis Johansson                       11oktober 1992Titel              Arbetsmarknadsåtgärders påverkan på anställning                       ? En jämförande studie utifrån universitetslärares syn på                   arbetsmarknadsåtgärderHandledare  Kent TrosanderNyckelord    Nyanställning, arbetsmarknadsåtgärder, anställningskostnader,         kostnader för anställda, efterfrågan på personalSyfte          Studien syftar till att jämföra ämnesområdena företagsekonomi och Nationalekonomi ur universitetslärares perspektiv vid en tillämpning på företags motiv till anställning efter sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga.Fråge-        Hur anser universitetslärare i företagsekonomi och Nationalekonomi att ställning        sänkningen av arbetsgivaravgifter för personer under 26 år påverkar                       företag?Metod          Studien tillämpar en kvalitativ metodansats och samlar in primärdata                      via semistrukturerade intervjuer med akademiker inom företagsekonomi och Nationalekonomi.Resultat       I den teoretiska referensramen insamlades data om vad som leder till att företag efterfrågar nyanställningar. Sedan ställdes dessa mot empiriska insamlingar från respondenter inom ämnena företagsekonomi och Nationalekonomi. Studien visar att det finns grundläggande brytningar i hur lärarna inom de olika disciplinerna ser på hur arbetsmarknadsåtgärder påverkar företagens vilja till att anställa ny personal. Företagsekonomin ser mer internt och till det enskilda företagets vilja att utvecklas.

Kommunala skillnader i sjukskrivningar : - en konsekvens av den kommunala arbetslösheten? -

Sedan 1997 har sjukfrånvaron i Sverige fördubblats och kostnaden uppgick år 2003 till närmare 40 miljarder kronor. De demografiska förändringarna och minskade skatteintäkter i kombination med ökade offentliga utgifter är stora utmaningar för framtidens välfärdsfinansiering. Med hjälp av regressionsanalys vill vi undersöka om de kommunala skillnaderna i sjukskrivningar kan förklaras av den kommunala arbetslösheten år 2003. Vi vill även ta reda på om det finns förklaringar till varför en del kommuner har högre sjukfrånvaro än andra. Resultaten analyseras utifrån teorier om nyttomaximering och Moral Hazard.

Egalitarism och ekonomisk tillväxt - en komparativ studie av fem sydostasiatiska länder

Den här uppsatsen studerar sambandet mellan egalitarism och tillväxt i fem sydostasiatiska länder under fyra decennier från 1960-talet och framåt. Egalitarism operationaliseras med Gini-koefficienten samt andel absolut fattiga i befolkningen. Uppsatsen behandlar även hur statens autonomi och sociokulturell påverkar ekonomisk tillväxt. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används. Teorier är hämtade från både Nationalekonomi och ekonomisk historia.

Välfärd : en analys av BNP och HDI som välfärdsmått

Det finns en kedja till en bra välfärd. Alla individer har behov och önskningar. Dessa ska tillgodoses med de resurser som landet får genom sin årliga produktion av varor och tjänster, BNP. Hur resurserna ska fördelas är en politisk fråga. Det är svårt att mäta välfärd.

Televerkets omvandling till Telia -En studie av privatiseringar och effektivitet-

The meaning of this study was to find out if the restructure of Televerket to Telia AB was effective in an economic point of view. The mayor work in this essay is concentrated to the studies around efficency and privatizations..

Varför förekommer offset inom försvarsindustrin? Studie om kompensationshandel utifrån nationalekonomiska teorier

Sammanfattning Titel: Varför förekommer offset inom försvarsindustrin?Studie om kompensationshandel utifrån NationalekonomiskateorierDatum för seminarium: 8 juni, 2007Ämne/Kur's: Nationalekonomi, kandidatuppsat's 10pFörfattare: Linnéa MörkHandledare: Jerker HolmSyfte: Syftet har varit att undersöka varför offset förekommer inomförsvarsindustrin och förklara fenomenet utifrånNationalekonomiska teorier.Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ analysmetod. Jag hargenomfört intervjuer på Saab AB och ISP (Inspektionen förstrategiska produkter) för att på det sättet finna aktuell fakta omhur företag arbetar med offset idag.Slutsat's: Det är främst fem Nationalekonomiska teorier som påverkarförekomsten av offset. Den välvilliga staten, Public Choiceteorier, Fångarna's dilemma och teorier kring hold up problemetoch ofullständiga kontrakt. Dessa olika teorier förklarar varföroffset idag är vanligt förekommande inom försvarsindustrin ochvilka incitament som ligger bakom valet av handelsform..

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen

Titel: Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen.Nivå: Kandidatuppsats inom Nationalekonomi, vårterminen 2007Författare: Alexander Lemland och Oskar SinhaHandledare: Hossein AsgharianSyfte: Syftet är att undersöka aktieprisbeteendet på ex-dagen för att se om det förekommer en signifikant skillnad mellan prisfallet och storleken på utdelningen. Det är också att se vad aktieprisbeteendet på ex-dagen kan säga om utvecklingen av marknadens effektivitet.Frågeställning: Går det att finna en signifikant skillnad mellan prisfallet på ex-dagen och storleken på utdelningen efter justering för indexrörelser? Vad kan man utifrån aktieprisets beteende på ex-dagen säga om utvecklingen av marknadens effektivitet?Tillvägagångssätt: Vi har använt oss av en kvantitativ datainsamling och gjort hypotesprövningar för att kunna dra slutsatser. Materialet är hämtat från databaserna Datastream och Ecowin.Slutsatser: Det går att för vissa år finna en signifikant skillnad mellan aktieprisfallet och utdelningens storlek. Av de tolv år vi undersökt har det visat sig att det för fem år kan sägas att prisfallet varit signifikant lägre än utdelningsbeloppet.

Tillgänglig kapacitet på mobila telenät

Uppsatsen skall belysa ett teoretiskt och praktiskt perspektiv av begreppet tillgänglig kapacitet på mobila telenät..

Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer. En pyramidmodell jämförs med en naivmodell.

Enligt ägarstatistik har många svenska aktieportföljer en högre risk än vad de borde i förhållande till avkastningen de kan väntas ge. Avsaknaden av modeller för uppbyggnad av portföljer kanske är en orsak? Syfte: Att undersöka om uppbyggnaden av aktieportföljer gjorda med hjälp av en pyramidmodell är bättre än uppbyggnaden av en naiv portfölj.

En spelteoretisk analys av lönesystemen i försäljningsföretag och marknadsundersökningsföretag

En spelteoretisk analys av lönesystemen i försäljningsföretag och marknadsundersökningsföretag.

Bredbandsmarknaden i Lund ur ett mikroekonomiskt perspektiv

En studie av bredbandsmarknaden i Lunds studentbostäder. Jämför med den avsevärt högra prisnivån på övriga marknaden. Använder Shaked och Suttons teori om naturliga oligopol.

Prognostisering av marknadsindex med hjälp av branschindex

Prognostisering, marknadsindex, branschindex.

Hur påverkas budpremien av målföretagets ägarstruktur? : En empirisk studie av svenska företagsförvärv 1986-2004

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ägarstrukturen påverkar budpremien för A respektive B aktierna vidföretagsförvärv på Stockholms Fondbörs. Genom regressionsanalyser har jag kommit fram till att ägarstruktureninte har någon inverkan på Budpremien för A eller B aktien. De enda signifikanta faktorerna var indikator variabelnför kontant bud samt variabeln för företagets andel av A och B aktier, vilka visade ett positivt samband medbudpremien för B aktien..

Penningtermer i transmissionsmekanismen

I denna uppsats skattas IS-kurvor för Sverige med förändringen av den reala monetära basen som förklarande variabel. Undersökningen fastställer ett starkt statistiskt samband mellan penningtermerna och BNP-gapet. Detta resultat förklaras av att samma avkastningar som avgör den aggregerade efterfrågan även är de alternativkostnadsvariabler som figurerar i penningefterfrågefunktionen..

Genusskillnader i Ghana

Det finns fyra huvudsakliga orsaker till genusskillnader. Jag har valt att främst undersöka hur dessa påverkar utbildning, hälsa och arbetskraft i Ghana. Genom att samla statistik över dessa tre indikatorer för både män och kvinnor vid olika årtal har jag gjort observationer..

1 Nästa sida ->